Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: «Ο πατριάρχης άγιος Γεννάδιος Β´ Σχολάριος και η εποχή του»

Τό Πατριαρχικό Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν καί ὁ Σύλλογος Φίλων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς συνδιοργανώνουν στή Θεσσαλονίκη Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο μέ τίτλο: «Ὁ πατριάρχης ἅγιος Γεννάδιος Β´ Σχολάριος καί ἡ ἐποχή του».

Τό συνέδριο, τό ὁποῖο τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, θά πραγματοποιηθεῖ τήν Παρασκευή 19 καί τό Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου 2018 στό ἀμφιθέατρο τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν, στούς χώρους τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων στή Θεσσαλονίκη.

Στό συνέδριο, στό ὁποῖο θά συμμετάσχουν εἰδικοί ἐπιστήμονες ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, θά ἐξεταστοῦν στοιχεῖα τοῦ βίου τοῦ πατριάρχη Γενναδίου Σχολαρίου, πτυχές τοῦ θεολογικοῦ του ἔργου, τό ζήτημα τῆς ἁγιοκατάταξής του, οἱ σχέσεις του μέ τό Ἰσλάμ, καθώς καί μέ τόν σλαβικό κόσμο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Παρασκευή 19 Ὀκτωβρίου 2018

18.00-18.15: Ἔναρξη – Χαιρετισμοί

Α΄ Συνεδρία

Προεδρία : Συμεών Πασχαλίδης, Πρόεδρος Τμ. Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής τοῦ ΠΙΠΜ

18.15-18.30 : Δημήτριος Ἀποστολόπουλος, Ὁμότιμος Διευθυντής τοῦ Ε.Ι.Ε. : “Γεννάδιος Β΄στά 1456. Στοιχεῖα καί ὑποθέσεις γιά τό χρόνο καί τούς λόγους μιᾶς παραίτησης”

18.30-18.45 : Κωνσταντῖνος Χρήστου, Καθηγητής, Τμ. Ποιμαντικῆς και Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. :“ Ἱστορικό παρελθόν καί παρόν στό ἔργο τοῦ Γενναδίου Σχολαρίου”

18.45-19.00 : Φώτιος Ἰωαννίδης, Καθηγητής, Τμ. Θεολογίας Α.Π.Θ.: “ Ἡ δυτική πατερική παράδοση στόν ἅγιο Γεννάδιο Β΄ Σχολάριο”

19.00-19.10 : Συζήτηση

19.10-19.30 : Διάλειμμα

Β΄ Συνεδρία

Προεδρία : Θεόδωρος Γιάγκου, Κοσμήτορας Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., Ἀντιπρόεδρος τοῦ ΠΙΠΜ

19.30-19.45 : Antonio Rigo, Καθηγητής, Τμ. Ἀνθρωπιστικῶν Σπουδῶν Πανεπιστημίου Ca’ Foscari Βενετίας : “Τά ἀσκητικά ἔργα τοῦ Γενναδίου Σχολαρίου”

19.45-20.00 : Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής, Τμ. Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ., Διευθυντής τοῦ ΠΙΠΜ : “Τό ζήτημα τῆς πρόσληψης τοῦ ἔργου τοῦ πατριάρχη Γενναδίου Β. Σχολαρίου κατά τούς μετέπειτα αἰῶνες”

20.00-20.15 : π. Stefan L. Toma, Ὑφηγητής, Τμ. Θεολογίας Christian-Albrechts Universität zu Kiel : “ Ἡ ἁγιότητα τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γενναδίου Σχολαρίου ὡς ἀναμφισβήτητο γεγονός μέσα στήν λειτουργική ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας”

20.15-20.30 : Συζήτηση

20.30 : Δεῖπνο

 

Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου 2018

Γ΄ Συνεδρία

Προεδρία : Φώτιος Ἰωαννίδης, Καθηγητής, Τμ. Θεολογίας Α.Π.Θ.

9.30-9.45 : Θεόδωρος Γιάγκου, Κοσμήτορας Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ., Ἀντιπρόεδρος τοῦ ΠΙΠΜ :“Οἱ κανονικές ἀποκρίσεις τοῦ Πατριάρχη Γενναδίου Σχολαρίου. Μία σύγχρονη ἀνάγνωση”

9.45-10.00 : Χρῆστος Ἀραμπατζῆς, Καθηγητής, Τμ. Θεολογίας Α.Π.Θ. – Θωμαή Χουβαρδᾶ, Δρ. Θεολογίας, ΕΔΙΠ Τμ. Θεολογίας Α.Π.Θ. :“Ἡ Ἐπιστολή τοῦ Γενναδίου Σχολαρίου πρός τόν Πάπα Εὐγένιο Δ´”

10.00-10.15 : Σουλτάνα Λάμπρου, Ἀν. Καθηγήτρια, Τμ. Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. “Γενναδίου Β΄ Σχολαρίου, Νόμος Εὐαγγελικός

10.15-10.30 : Ἄννα Καραμανίδου, Ἀν. Καθηγήτρια, Τμ. Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. “Τά ὁμολογιακά κείμενα τοῦ Γενναδίου Σχολαρίου”

10.30-11.00 : Συζήτηση

11.00-11.30 : Διάλειμμα

Δ΄ Συνεδρία

Προεδρία : Δημήτριος Ἀποστολόπουλος, Ὁμότιμος Διευθυντής Ἐρευνῶν τοῦ Ε.Ι.Ε.

11.30-11.45 : Φωκίων Κοτζαγεώργης, Ἐπίκ. Καθηγητής, Τμ. Ἱστορίας και Ἀρχαιολογίας Α.Π.Θ. : “Τό ὀθωμανικό κράτος κατά τήν ἐποχή τοῦ Γενναδίου Σχολαρίου”

11.45-12.00 : Ἀστέριος Ἀργυρίου, Ὁμ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Στρασβούργου : “Γεννάδιος ὁ Σχολάριος, Ἡ μόνη ὁδὸς πρὸς τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων

12.00-12.15 : Ἀπόστολος Κραλίδης, Ἀν. Καθηγητής, Τμ. Ποιμαντικῆς και Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. : “ Ὁ διάλογος τοῦ πατριάρχη Γενναδίου Σχολαρίου μέ τούς Ὀθωμανούς στό ἔργο του «Ἐρωτήσεις καὶ ἀποκρίσεις περὶ τῆς θεότητος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (1470) καί τά σημαινόμενά του”

12.15-12.30 : Παναγιώτης Ἀθανασόπουλος, Δρ. Φιλολογίας, Μεταδιδακτορικός ἐρευνητής Πανεπιστημίου Ca’ Foscari Βενετίας : “Ὁ Θωμᾶς Ἀκυινάτης στήν ὑπηρεσία τῆς ἀντιϊσλαμικῆς πολεμικῆς τοῦ Σχολάριου στήν πραγματεία «Περὶ τῆς μόνης ὁδοῦ πρὸς τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων»”

12.30-13.00 : Συζήτηση

 

Ε΄ Συνεδρία

Προεδρία : Ἀστέριος Ἀργυρίου, Ὁμ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Στρασβούργου

17.30-17.45 : Σταῦρος Ι. Ἀρβανιτόπουλος, Δρ. Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας : “«Καὶ τὴν καταλειφθεῖσαν ταύτην ἡμῖν τοῖς Χριστιανοῖς Πελοπόννησον…καὶ τὸν λαὸν τουτονὶ τῆς ἡγιασμένης σου μερίδος ἐλύτρωσω ἐξ ἐπαγωγῆς συμφορῶν»: ἡ φυσική και ἡ νοερή παρουσία τοῦ Γεωργίου Γενναδίου στό βυζαντινό Μορέα”

17.45-18.00 : Ἀθανάσιος Τζιερτζῆς, Δρ. Θεολογίας, ΕΔΙΠ Τμ. Θεολογίας Α.Π.Θ. : “Τά πρίν, κατά καί μετά τήν Ἅλωση: αὐτοβιογραφικά – γενεαλογικά τοῦ Γενναδίου Σχολαρίου στήν ἐπιτάφια προσωπογραφία τοῦ ἀνεψιοῦ του Θεοδώρου Σοφιανοῦ”

18.00-18.15 : Δημήτριος Παπάζης, Ἀν. Καθηγητής, Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης : “Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος καί ἡ Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρῶν [1456 –Gennadios_Scholarios_PosterGennadios_Scholarios_Poster †1472(;)]”

18.15-18.30 : Εὐαγγελία Ἀμοιρίδου, Ἀν. Καθηγήτρια, Τμ. Θεολογίας Α.Π.Θ. : “Ἐκδόσεις ἔργων τοῦ Γενναδίου Σχολαρίου (1500-μέσα τοῦ 19ου αἰώνα)”

18.30-19.00 : Συζήτηση

19.00-19.20 : Διάλειμμα

 

ΣΤ΄ Συνεδρία

Προεδρία : Κωνσταντῖνος Χρήστου, Καθηγητής, Τμ. Ποιμαντικῆς και Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ.

19.20-19.35 : Ἑλένη Οἰκονόμου, Ἐπίκ. Καθηγήτρια, Τμ. Θεολογίας Α.Π.Θ. : “ Ὁ πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος καί οἱ Σλάβοι”

19.35-19.50 : Πολύδωρος Γκοράνης, Δρ. Σλαβολογίας, Ἐντεταλμένος Διδάσκων, Τμ. Ρωσικῆς Γλώσσας καί Φιλολογίας καί Σλαβικῶν Σπουδῶν Ε.Κ.Π.Α. : “ Ὁ Γεννάδιος Σχολάριος στίς σλαβικές πηγές”

19.50-20.05 : Δημοσθένης Κακλαμάνος, Ἐπίκ. Καθηγητής, Τμ. Ποιμαντικῆς και Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. : “ Ἡ προβολή τῶν νέων Ἁγίων στό ἔργο τοῦ Γενναδίου Σχολαρίου”

20.05-20.20 : Ἀλεξάνδρα Ντότσικα, Δρ. Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας “ Ἡ ἑρμηνεία τοῦ  ριστοτελικοῦ «Περί Ψυχῆς»  πό τόν Γεώργιο-Γεννάδιο Σχολάριο”

20.20-20.40 : Συζήτηση

Λήξη Συνεδρίου

Comments are closed.