Διεθνές Συνέδριο «Η Αρχαία Χριστιανική Γραμματεία και τα Χριστιανικά Απόκρυφα» – Πρόσκληση για εισηγήσεις

Symposium_Apocrypha

Το Διεθνές Συνέδριο για την απόκρυφη Χριστιανική γραμματεία (Θεσσαλονίκη, 26-29 Ιουνίου 2014) θα εστιάσει την προσοχή του στη θέση των απόκρυφων χριστιανικών κειμένων μέσα στη μεγάλη δεξαμενή της αρχαίας χριστιανικής γραμματείας και θα διερευ­νήσει κρίσιμες πτυχές της σχέσης αυτών των κειμένων με την κανο­νι­κή παράδοση της Εκκλησίας τόσο κατά την πρώιμη χριστιανική όσο και κατά τη βυζαντινή περίοδο. Το γενικό ζήτημα της αποδοχής και εμφανούς ή αφανούς χρήσης των απόκρυφων χριστιανικών κειμένων από τους χριστια­νούς συγγραφείς της πατερικής και βυζαντινής περιόδου εξακο­λουθεί να κεντρίζει το ενδιαφέρον της θεολογικής έρευνας, δεδομένου ότι τα κείμενα αυτά συχνά θεω­ρή­θηκαν συλ­λή­β­δην ως ένα ενιαίο σώμα, όχι απλά ενταγμένο στη μη κανο­νική παράδοση της Εκκλησίας, αλλά ως το θεωρητικό όχη­μα των χριστια­νικών αιρέσεων. Κύ­ριος στόχος επομένως του Συνεδρίου είναι η διαλεύ­κανση αυτών των κρίσιμων ζητημάτων και η ανάδειξη της ουσια­στικής σχέσης και προσφοράς των από­κρυφων χριστιανικών κειμένων στη διαμόρφωση της εκκλησιαστικής παρά­δο­σης της πρώτης χιλιετίας.

 

1. Η χρήση των χριστιανικών απόκρυφων στην πατερική γραμματεία 

Η χρήση των χριστιανικών απόκρυφων από τους Πατέρες της Εκκλησίας και τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς παραμένει ένα κρίσιμο ερώτημα. Ποια στάση τήρησαν οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς των πρώτων αιώνων απένα-ντί τους και σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο υιοθετήθηκαν αυτά τα κείμενα από τους Πατέρες της Εκκλησίας στην εξηγητική και δογματική της παράδοση;

2. Η επίδραση των χριστιανικών απόκρυφων στη χριστιανική Λατρεία και Τέχνη 

Αποτέλεσαν τα απόκρυφα χριστιανικά κείμενα πηγή για την ανάπτυξη της χριστιανικής Λατρείας και του εορτο-λογίου της Εκκλησίας; Σε συνάρτηση με το ερώτημα αυτό τίθεται κι εκείνο της σχέσης της απόκρυφης γραμμα-τείας με τις αφετηρίες και την εξέλιξη της χριστιανικής Τέχνης.

3. Η απόκρυφη γραμματεία και η εκκλησιαστική ιστοριογραφία 

Ποιά είναι η εικόνα των απόκρυφων χριστιανικών κειμένων, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην επίσημη εκ-κλησιαστική ιστοριογραφία των πρώτων αιώνων και ποια κριτήρια υιοθετούνται από τους εκκλησιαστικούς ιστορικούς όσον αφορά στην αποδοχή αυτών των κειμένων;

4. Η απόκρυφη γραμματεία και η χριστιανική αιρεσιολογία 

Ποιος είναι ο ρόλος των απόκρυφων κειμένων στην εμφάνιση των χριστιανικών αιρέσεων και πώς καταγράφεται αυτή η σχέση στην αντιαιρετική γραμματεία και στη συνοδική και κανονική παράδοση της αρχαίας Εκκλησίας;

5. Η απόκρυφη γραμματεία και η διάδοση της χριστιανικής πίστης 

Πώς συνέβαλε η απόκρυφη γραμματεία στο περιεχόμενο της χριστιανικής γραμματείας (κατηχήσεων, πραγματειών, ομιλιών) η οποία με τη σειρά της διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της χριστιανικής πίστης;

 

Οι προτάσεις για εισηγήσεις  σε ένα από τα πέντε πεδία μπορούν  να αποσταλούν στην Οργανωτική Επιτροπή πριν από τις 31 Ιανουαρίου 2014. Οι εισηγήσεις μπορούν να εκφωνηθούν στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 25 λεπτά (συμπεριλαμβα­νο­μένης της συζήτησης). 

Διαλέξεις

Το Συνέδριο θα περιλάβει ειδικές διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών σε ειδικά θέματα της πρόσφατης έρευνας για τη σχέση των αποκρύφων κειμένων με την αρχαία χριστιανική γραμματεία, καθώς και σε επιμέρους ζητήματα.

 

Comments are closed.