Διεθνές Συνέδριο «Tά στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς» (Μονή Bose, 4-7 Σεπτεμβρίου 2013)

CEISO2013WF4_600Στό Bose τῆς Ἰταλίας πρόκειται νὰ διοργανωθεῖ τὸν ἐρχόμενο Σεπτέμβριο τὸ 21ο Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα, μὲ τίτλο:

Tὰ στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς

Ἀκολουθεῖ ἡ παρουσίαση τοῦ θέματος καὶ τὸ πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου στὰ ἀγγλικὰ καὶ ἑλληνικὰ (ἀπὸ τὴ σελίδα τῆς Μονῆς τοῦ Bose, http://www.monasterodibose.it/content/category/19/354/528/lang,en/).

XXI International Ecumenical Conference
on Orthodox spirituality

THE AGES OF THE SPIRITUAL LIFE

Bose, Wednesday 4 – Saturday 7 September 2013

in collaboration with the Orthodox Churches

Almost fifty years ago the famous Russian émigré philosopher & theologian Paul Evdokimov published in Paris a book that marked all those in the West who wanted to know and understand better the spirituality of the Orthodox Church. This was Les âges de la vie spirituelle, des Pères du désert à nos jours (Paris 1964). The 21st International ecumenical conference on Orthodox spirituality, which will be held in Bose on 4–7 September 2013, has chosen this title for its theme.

Life in Christ is the gift that God the Father gives to those who believe in his Son Jesus, Christ and Lord, and who accept the graces of the sacraments of Christian initiation. The believer, pilgrim towards the Kingdom, moved by the Holy Spirit, enters into a dynamism of spiritual growth and interiorization. This dynamism carries him towards the accomplishment that saves him from sin and death and lets him taste already in this life the joy of salvation. The gift of divine life, however, requires the believer’s synergy.

The parable of the sower and the seed can illustrate what in the last analysis remains the mystery of God’s love for his Church and its children (cf. Mk 4,1–20; Mt 13,1–23; Lk 8,4–15; Jn 12,23–25). The seed is the Word of God. Jesus Christ is the sower who sows generously, without excluding anybody. The ground, however, is not all of the same quality. The believer must work to purify the ground of his heart. He must consent to live with Christ on the cross and to lose his life for the love of God and of his neighbor. He is called to follow Christ in his passage to the Father. The spiritual struggle in an ever greater obedience to the Word of God is the daily bread that he eats with patience ( cf. Lk 8,15).

The coming conference will help us to examine more deeply some essential aspects of this road along the stages of Christian conversion.

 

XXI International Ecumenical Conference on Orthodox Spirituality

in collaboration with Orthodox Churches

 

Tὰ στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς

The Ages of Spiritual Life

 

Monastery of Bose

4- 7 September 2013

with the contribution of Piedmont Region

Tετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου

9.30 π.μ.

Ἔναρξη συνεδρίου

Introductory Remarks

ENZO BIANCHI, Prior of Bose

 

Ἡ πνευματικὴ ζωὴ καὶ ἡ ἑνότητα τῶν χριστιανῶν

Spiritual Life and the Unity of Christians

✠ IOSIF OF PATARA, Buenos Aires

 

Τò ἅγιον Βάπτισμα, πηγὴ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς 

Baptism as the Source of Life in Christ

MICHAIL ŽELTOV, Moscow

3.30 μ.μ.

Βιβλικο-πατερικὴ ἑρμηνεία τοῦ βίου τοῦ Μωυσέως ὡς πνευματικῆς ὁδοιπορίας

A Biblical-Patristic Reading of the Life of Moses as a Spiritual Path

ANDREJ DESNICKIJ, Moscow

 

«Eἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ» (Εφ. 4:13). Ἡ πνευματικὴ ὡριμότητα κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παύλο

«The Measure of the Full Stature of Christ» (Eph 4:13): Spiritual Maturity according to St Paul

PETROS VASSILIADIS, Thessaloniki

 

«Ἀρχὴν ἐξ ἀρχῆς μεταλαμβάνων»: ἡ ἀτελεύτητος πνευματική προκοπὴ στὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης

“From Beginning to Beginning”: Endless Spiritual Progress in St Gregory of Nyssa

ANDREW LOUTH, Durham

 

Discussion

 

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου

9.00 π.μ.

Τὰ στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς κατὰ τὸν ἅγιο Ἰσαὰκ τὸν Σύρο καὶ τὴ συριακὴ παράδοση

Stages in the Spiritual Life according to St Isaac the Syrian and the Syrian Tradition

SEBASTIAN BROCK, Oxford

 

Ἡ πνευματικὴ τελειότητα ἐν τῷ κόσμῳ κατὰ τὴν ἀρχαία πατερικὴ καὶ μοναστικὴ παράδοση

Spiritual Fullness in the World according to the Ancient Patristic and Monastic Tradition 

SYMEON PASCHALIDIS, Thessaloniki

 

Πνευματικὴ ἀνάβαση καὶ τρόποι μοναχικῆς πολιτείας στὸν ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος

Spiritual Ascension and Forms of Monastic Life in St John Climacus

NORMAN RUSSELL, Farnham

3.30 μ.μ.

Ἡ κλίμακα τῆς ταπεινώσεως καὶ ἡ κοινωνία μὲ τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ τὸν ἅγιο Βενέδικτο

The Ladder of Humility and Βrotherly Communion according to St Benedict

MICHEL VAN PARYS, Chevetogne

 

Ἡ ἀρχὴ τῆς μοναχικῆς πορείας

The Beginning of the Monastic Path

Ig. MEFODIJ MARKOVIĆ, Monastery of St Nicholas of Vranje

 

Ἡ ἀνακαίνιση τοῦ ἔσω ἀνθρώπου στὸν ἅγιο Τύχωνα  τοῦ Ζαντόνσκ

The Renewal of the Inner Man in St Tikhon of Zadonsk

Ig. NIKOLAY PAVLYK, St Sergius Lavra, Sergiev-Posad

 

Discussion

 

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου

9.00 π.μ.

 

Βοηθοῦν οἱ κρίσεις τὴν πνευματικὴν ὡρίμανση;

Can Crises Facilitate Spiritual Growth?

VASSILIOS THERMOS, Athens

 

Ἡ τέχνη τοῦ γηράσκειν στὴ χριστιανικὴ ζωή

The Art of Growing Old in Christian Life

ANDREI PLEŞU, Bucarest

 

Ἡ χριστιανικὴ τέχνη τοῦ θνήσκειν

The Christian Art of Dying

JOHN BEHR, Washington

 

3.30  μ.μ.
ROUND TABLE

Ἡ χριστιανικὴ ἐλπίδα καὶ τὰ στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς

“Christian Hope and the Ages of the Spiritual Life”

Chair:

KONSTANTIN SIGOV, Kiev

Speakers:

MICHEL EVDOKIMOV, Paris

ANTOINE ARJAKOVSKY, Paris

ATHANASIOS PAPATHANASIOU, Athens

 

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου

9.00 π.μ.

 

Ἡ θέωσις, τελείωσις τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως

Deification as the Fulfillment of the Human Being

PORPHYRIOS GIORGI, Balamand

 

Ὁ χρόνος στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας

Time in Ecclesial Life

✠ MAXIM OF WESTERN AMERICA, Los Angeles

 

Συμπεράσματα τοῦ συνεδρίου

Conclusions of the Conference

ADALBERTO MAINARDI, Bose

 

 

INFORMATION

AND CONFERENCE REGISTRATION

  • The Conference is open to all.
  • Simultaneous translation will be provided in Italian, Greek, Russian, French and English.
  • Participants are kindly requested to arrive on Tuesday, 3 September. The Conference will end on Saturday, 7 September with a festive meal.
  • Lodging will be provided at the Monastery and in the nearby area. There will be daily transportation service for those who are not lodged at the Monastery.
  • To sign up for the Conference it is necessary to contact the Secretariat of the Conference to see if there are available places and only then to send the enclosed registration form by 31 August 2013. For further information, contact the Secretariat.

Comments are closed.