Νέα έκδοση: J.-Cl. Larchet (ed.), La Vie et l’œuvre théologique de Georges/Grégoire II de Chypre (1241-1290) patriarche de Constantinople

Στὴ νέα σειρὰ «théologie byzantine» τῶν ἐκδόσεων Cerf (ἐγκαινιάστηκε μὲ τὴν πρὸ δεκαετίας δημοσιευθεῖσα κριτικὴ ἔκδοση τῶν πέντε Λόγων τοῦ Νείλου Καβάσιλα περὶ τῆς ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπὸ τὸν ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱ. Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἱερομόναχο Θεόφιλο Παντοκρατορινό), δημοσιεύθηκε πρόσφατα ἕνας τόμος γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ θεολογικὸ ἔργο τοῦ πατριάρχη Γρηγορίου Β´ Κυπρίου, μιᾶς σημαντικῆς καὶ λίγο γνωστῆς θεολογικῆς μορφῆς τοῦ 13ου αἰώνα. Ὁ παρὼν τόμος συνιστᾶ προϊὸν συνεργασίας τοῦ γνωστοῦ Γάλλου Ὀρθόδοξου θεολόγου καὶ φιλοσόφου J.-Cl. Larchet μὲ τὸν μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο Σαββάτο, καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἀθήνας, τὸν ἱερομ. Θεόφιλο(Κισλᾶ) Παντοκρατορινὸ καὶ τὴν καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Στρασβούργου Fr. Vinel.

Σημαντικὴ εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ τόμου αὐτοῦ ὡς πρὸς τὴν ἔκδοση, γιὰ πρώτη φορά, τοῦ πλήρους κειμένου ἑνὸς ἐξαιρετικὰ σημαντικοῦ γιὰ τὶς θεολογικὲς συζητήσεις αὐτῆς τῆς περιόδου ἔργου ποὺ ἐπιγράφεται· Λόγος ἀντιρρητικὸς τῶν τοῦ Βέκκου βλασφήμων δογμάτων ἐκδοθεὶς  πρὸ τοῦ ψήφῳ Θεοῦ εἰς τὸν πατριαρχικὸν ἀνελθεῖν αὐτὸν θρόνον.

Προηγοῦνται ἕνα ἐκτενὲς βιοεργογραφικὸ τμῆμa καὶ ἕνα κεφάλαιο γιὰ τὴ θεολογική του σκέψη, καθὼς καὶ ἡ μελέτη τοῦ μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου γιὰ τὴ σχέση τοῦ προαναφερθέντος Ἀντιρρητικοῦ Λόγου μὲ ἕνα ἄλλο ἔργο, σχετικὸ μὲ τὴν ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐνῶ στὸ τελευταῖο μέρος προστίθενται γαλλικὲς μεταφράσεις τεσσάρων ἀκόμη ἔργων τοῦ Γρηγορίου Β´ Κυπρίου, ἀπὸ τὴν καθηγήτρια Vinel.

 

 

« »

Comments are closed.