Δημοσίευση του άρθρου μου: «Οι θέσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη βιοηθική»

Posted by Miltiadis Vantsos;Μιλτιάδης Βάντσος in Δημοσίευση άρθρου | Tagged , , , , | Leave a comment

εξώφυλλοΠρόσφατα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Εκκκλησιαστικός Κήρυκας», τη θεολογική επετηρίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου, άρθρο μου με θέμα: «Οι θέσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη βιοηθική».

Περίληψη

Ἡ Ἁγία καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας κα­τα­νόησε πλή­ρως τή ση­μα­σία καί τήν ἐπι­και­ρό­τη­τα τοῦ ἠθι­κοῦ προ­βλη­μα­τι­σμοῦ γιά τήν πρό­οδο τῆς ἐπι­στή­μης καί τῆς τε­χνο­λο­γί­ας, γι᾽ αὐ­τό καί ὀρθῶς πε­ριέ­λα­βε τή βιο­ηθι­κή στά θέ­μα­τα μέ τά ὁποῖα ἀσχο­λή­θη­κε. Οἱ θέ­σεις πού δια­τύ­πω­σε, πα­ρά τήν εὐ­λό­γως σύ­ντο­μη ἀνά­πτυ­ξή τους, εἶ­ναι σα­φεῖς καί μαρ­τυ­ροῦν ἄρι­στη γνώ­ση τοῦ ἀντι­κει­μέ­νου. Ἡ Ἐκ­κλη­σία ἐπι­δο­κι­μά­ζει ἀφ᾽ ἑνός τήν πρό­οδο τῆς ἐπι­στή­μης καί ἐπαι­νεῖ πολ­λά ἐπι­τεύγ­μα­τά της ὡς εὐ­ερ­γε­σίες, ἐπι­ση­μαί­νει ἀφ᾽ ἑτέ­ρου τίς ἀρ­νη­τι­κές ἐπι­πτώ­σεις καί δια­τυ­πώ­νει ἔντο­νη ἀνη­συ­χία γιά τήν ἀνε­ξέ­λεγκτη χρή­ση τῆς βιο­τε­χνο­λο­γί­ας καί γιά τόν ἐν­θου­σια­σμό, μέ τόν ὁποῖο ὁ σύγ­χρο­νος ἄν­θρω­πος τήν πε­ρι­βάλ­λει. Αὐ­τό ἄλ­λω­στε πού δια­κυ­βεύ­ε­ται δέν εἶ­ναι τό­σο ἡ ὀρ­θό­τη­τα ὁρι­σμέ­νων ἰα­τρι­κῶν ἐπεμ­βά­σε­ων ὅσο ἡ ἴδια ἡ ἀξία τῆς ζω­ῆς τοῦ ἀν­θρώ­που καί ἡ θεώ­ρη­σή του ὡς προ­σώ­που. Ἡ Ἐκ­κλη­σία το­νί­ζει ὅτι ἡ ἐπι­στη­μο­νι­κή ἔρευ­να πρέ­πει νά ὑπό­κει­ται σέ ἠθι­κές ἀρ­χές καί ὡς τέ­τοι­ες προ­βάλ­λει τό σε­βα­σμό στήν ἀξιο­πρέ­πεια τοῦ ἀν­θρώ­που καί στή δη­μι­ουρ­γία τοῦ Θε­οῦ. Τέ­λος, θέ­τει τά κρι­τή­ρια καί ἀνα­δει­κνύ­ει τή ση­μα­σία μι­ᾶς ὀρ­θό­δο­ξης βιο­ηθι­κῆς, ἡ ὁποία κα­λεῖ­ται νά προ­σφέ­ρει στό σύγ­χρο­νο ἠθι­κό προ­βλη­μα­τι­σμό μιά πνευ­μα­τι­κή προ­σέγ­γι­ση, πού προ­σα­να­το­λί­ζει τόν ἄν­θρω­πο στό πραγ­μα­τι­κό νόη­μα τῆς ζω­ῆς καί στό θέ­λη­μα τοῦ Θε­οῦ.

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


*

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>