Εισήγηση στο 5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Ευθύνης και Βιοηθικής (Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018)

Posted by Miltiadis Vantsos;Μιλτιάδης Βάντσος in Εισήγηση σε συνέδριο | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

afisa_1_2-01Έκδοση 2Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο), το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας (ΕΚΠΑ) το Ερευνητικό Κέντρο Έρευνας σε Θέματα Βιοηθικής και Δικαίου (Πάντειο Πανεπιστήμιο), το Κέντρο Βιοπολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και η e-Θέμις συνδιοργάνωσαν στις 19 Ιανουαρίου 2019 στην Αθήνα το 5ο Συνέδριο Ιατρικής Ευθύνης και Βιοηθικής με τίτλο “Δεδομένα Υγείας και Γενετικά δεδομένα”.

Στο συνέδριο αυτό συμμετείχα με εισήγηση με θέμα «Η ενημέρωση του ασθενούς, τα δεδομένα υγείας και το φαινόμενο nocebo”.

Το φαινό­με­νο no­cebo αφορά στις αρ­νη­τι­κές συ­νέ­πει­ες που έχει για την εξέ­λιξη της υγείας του ασθε­νή η ενη­μέ­ρω­σή του για πι­θα­νές πα­ρενέρ­γειες ή για συμπτώ­μα­τα πό­νου. Χω­ρίς να μπορεί να εξηγηθεί επαρκώς, δια­πι­στώ­νεται ότι η ίδια η ενη­μέ­ρω­ση για πι­θα­νές πα­ρε­νέρ­γει­ες γί­νε­ται αιτία για την εμ­φά­νισή τους. Όπως προ­κύ­πτει από τις έρευ­νες, οι ασθε­νείς που ενη­μερώ­νο­νται για την πιθα­νό­τη­τα εμ­φά­νι­σης πα­ρε­νερ­γειών από τη λή­ψη φαρ­μάκου εμ­φα­νί­ζουν τις πα­ρε­νέρ­γει­ες αυ­τές σε πο­λύ με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό από άλλους ασθε­νείς που λαμ­βά­νουν το ίδιο φάρ­μα­κο, χω­ρίς όμως να έχουν ενημε­ρω­θεί για αυ­τές. Η ύπαρ­ξη του φαι­νο­μέ­νου noce­bo δη­μιουρ­γεί λοι­πόν ηθι­κό προ­βλη­μα­τι­σμό σχε­τι­κά με την ενδε­δειγμέ­νη ενημέ­ρω­ση του ασθε­νή, καθώς φαί­νε­ται ότι η πλή­ρης γνώ­ση όλων των ια­τρι­κών δε­δο­μέ­νων αποβαίνει εις βάρος της υγείας του.

IMG_7726

IMG_3431

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

 

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


*

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>