Μιλτιάδης Βάντσος, Το επιστημονικό εφικτό και το ηθικά ορθό. Προσεγγίσεις Ορθόδοξης Βιοηθικής, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016.

Posted by Miltiadis Vantsos;Μιλτιάδης Βάντσος in Δημοσίευση βιβλίου | Tagged , , , , , | 1 Comment

%ce%bc-%ce%b2%ce%ac%ce%bd%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%82-%ce%bf%cf%81%ce%b8%cf%8c%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%b7%ce%b8%ce%b9%ce%ba%ce%ae-cover(Ἀπό τό ὀπισθόφυλλο)

Ἡ βιο­ηθι­κή ἐπέ­χει τό ρό­λο γέ­φυ­ρας πού ἐπι­χει­ρεῖ νά συν­δέ­ει καί νά φέρ­νει σέ ἁρ­μο­νία τό ἐπι­στη­μο­νι­κά ἐφι­κτό μέ τό ἠθι­κά ὀρ­θό. Καί ὅσο πε­ρισ­σό­τε­ρο τό ἐπι­στη­μο­νι­κά ἐφι­κτό ἐπε­κτεί­νε­ται σέ ἐπεμ­βά­σεις πού ἀφο­ροῦν ἀκό­μα καί στίς πλέ­ον εὐ­αί­σθη­τες ἐκ­φάν­σεις τῆς ζω­ῆς τοῦ ἀν­θρώ­που, τό­σο πε­ρισ­σό­τε­ρο γί­νε­ται κα­τα­νοη­τή ἡ ἀνά­γκη μι­ᾶς ἠθι­κῆς ἀξιο­λό­γη­σης τῶν ἐπεμ­βά­σε­ων αὐ­τῶν. Τί εἶναι ὅμως ἠθι­κά ὀρ­θό, ποιά εἶ­ναι τά κρι­τή­ριά του; Πῶς μπο­ροῦ­με νά κρί­νου­με, ἄν αὐ­τό πού κα­θιστᾶ ἡ ἐπι­στήμη ἐφι­κτό εἶ­ναι ὄντως χρή­σι­μο καί ὠφέ­λι­μο γιά τόν ἄν­θρω­πο; Τά ἐρω­τή­μα­τα αὐ­τά ἀπα­σχο­λοῦν σή­με­ρα ἔντο­να τίς ἐπι­στῆ­μες καί τήν κοι­νω­νία καί ἀπο­τε­λοῦν ἀντι­κεί­με­νο ἑνός εὐ­ρύ­τα­του διε­πι­στη­μο­νι­κοῦ δια­λό­γου. Ὁ προ­βλη­μα­τι­σμός αὐ­τός γιά τή βιο­ηθι­κή ἀπα­σχό­λη­σε καί τήν πρό­σφα­τα πραγ­μα­το­ποιη­θεί­σα Ἁγία καί Με­γά­λη Σύ­νο­δο τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, ἡ ὁποία, με­τα­ξύ ἄλλων, προ­έβα­λε τίς ἠθι­κές ἀρ­χές τοῦ σε­βα­σμοῦ στήν ἀξιο­πρέ­πεια τοῦ ἀν­θρώ­που καί στή δη­μι­ουρ­γία τοῦ Θε­οῦ καί ἐπι­σή­μα­νε τή ση­μα­σία μι­ᾶς ὀρ­θό­δο­ξης βιο­ηθι­κῆς προ­σέγ­γι­σης.

Μιά τέ­τοια προ­σέγ­γι­ση ἐπι­χει­ρεῖ­ται στό πα­ρόν ἔρ­γο μέ τήν προσδο­κία νά ἀνα­δεί­ξει τόν ὀρ­θό­δο­ξο ἠθι­κό προ­βλη­μα­τι­σμό καί μέ τήν πε­ποί­θη­ση ὅτι ἡ ὀρ­θό­δο­ξη θεο­λο­γία μπο­ρεῖ νά συμ­βά­λει ἐποι­κο­δο­μη­τι­κά στό σχε­τι­κό διε­πι­στη­μο­νι­κό διά­λο­γο. Ἀπό τήν ἄπο­ψη αὐ­τή ἐξε­τά­ζο­νται, με­τα­ξύ ἄλ­λων, ση­μα­ντι­κά θέ­μα­τα τῆς βιο­ηθι­κῆς, ὅπως εἶ­ναι ἡ ἔκ­τρω­ση, οἱ διά­φο­ρες μέ­θο­δοι ὑπο­βοη­θού­μενης ἀνα­πα­ρα­γω­γῆς, ἡ κλω­νο­ποίη­ση, τό AIDS καί ἡ εὐ­θα­νασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

One Response to Μιλτιάδης Βάντσος, Το επιστημονικό εφικτό και το ηθικά ορθό. Προσεγγίσεις Ορθόδοξης Βιοηθικής, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2016.

 1. Konstantin says:

  Спасибо Вам за усердное служения. Радостно, что Вы несете попечение о вопросах биоэтики. Частично ознакомился с Вашими статьями. Было бы очень интересно посмотреть Вашу работу «Θέµατα Βιοηθικης. “Η θέση της Ρωµαι-καθολιχης “Εκκλησίας». Где ее можно почитать?
  Я сам учусь в Москве, готовлю к защите свою работу. Тема исследования: «Сравнительный анализ социально-этических позиций Русской Православной Церкви и Римо-католической по вопросам начала жизни».
  Буду рад поддержать с Вами дружеское общение. Если найдете возможность, ответьте, пожалуйста, на мое сообщение.
  С Любовью о Господе,
  Свящ. Константин Лазукин

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


*

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>