Προκήρυξη προγράμματος «Επιμόρφωση των θεολόγων εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες»

%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b2%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%ac%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%b8Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Επιμόρφωση θεολόγων εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ». Στο πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και Θεολόγοι από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος με γνώσεις και πολυετή πείρα στην οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων στις Νέες Τεχνολογίες.

Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος είναι αφενός η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τους θεολόγους εκπαιδευτικούς -διορισμένων και αδιόριστων- και αφετέρου η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου τους, στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσω της δια βίου εκπαίδευσης. Αυτό προβλέπεται να γίνει μέσω της ειδικής επιμόρφωσης σε πρώτη φάση θεολόγων με αυξημένα προσόντα, δεξιότητες και γνώσεις στις ΤΠΕ, ώστε να λειτουργήσουν σε δεύτερη φάση ως επιμορφωτές των υπολοίπων θεολόγων.

Στόχοι της υλοποίησης του προτεινόμενου προγράμματος επιμόρφωσης είναι να αναπτύξουν οι καταρτισμένοι θεολόγοι εκπαιδευτικοί δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες θα τους καθιστούν ικανούς:

να κατανοήσουν τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, για την αναβάθμιση της διαδικασίας της διδασκαλίας και της μάθησης και την επίτευξη των στόχων που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών

να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποδοτικά τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για την ενεργό συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε κοινότητες μάθησης

να αποκτήσουν συνολική εποπτεία των υπαρχόντων εκπαιδευτικών λογισμικών καθώς και των εργαλείων (Διαδίκτυο, Επεξεργαστής κειμένου, Λογιστικό Φύλλο) που μπορούν να αξιοποιήσουν για την ένταξη των Τ.Π.Ε στην διδακτική πράξη

να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κατάλληλο για την ειδικότητά τους εκπαιδευτικό λογισμικό ή γενικά και ειδικά εργαλεία

να αντιληφθούν την αναγκαιότητα και το ρόλο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας για την εφαρμογή των Τ.Π.Ε στην τάξη

να κατανοήσουν τις αρχές σχεδιασμού μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας ώστε να μπορούν να την εντάξουν στην διδακτική πράξη.

να γνωρίσουν τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης της χρήσης των Τ.Π.Ε στην τάξη.

να ενημερωθούν για τις κατηγορίες του προτεινόμενου εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς και για το διαθέσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό σε κάθε μία από αυτές.

να μάθουν τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ορισμένων αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων εκπαιδευτικού λογισμικού Θρησκευτικών.

να ασκηθούν στην αναζήτηση, αξιολόγηση και επιλογή πληροφοριών, κριτικό πνεύμα, νέες μορφές συλλογικότητας και συνεργασίας κλπ..

Το σεμινάριο διαρκεί 100 ώρες (3 μήνες) και περιλαμβάνει 2 μέρη:

80 ώρες εκ του σύνεγγυς διδασκαλία

20 εκπόνησης εργασιών

  1. Η πρώτη θεματική ενότητα αποτελείται από τοι γενικό μέρος που αποτελείται από 5 θεματικές ενότητες σε θέματα χρήσης και ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην διδασκαλία και από τα ειδικό μέρος που αφορά τη Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών με χρήση ΤΠΕ (80 ώρες).
  2. Η δεύτερη περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασιών σε κάθε μια από τις θεματικές ενότητες. (20 ώρες) και παράδοσή τους με το πέρας του σεμιναρίου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε θεολόγους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ1, που υπηρετούν σε Γυμνάσια και Λύκεια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και αποφοίτους θεολογικών σχολών με πιστοποιημένες βασικές γνώσεις και δεξιότητες στις ΤΠΕ.

Μετά το πέρας της φοίτησης, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνον ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
  2. Τίτλοι Σπουδών
  3. Πιστοποιητικά σε γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
  4. Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
  5. Συμμετοχή με ανακοίνωση σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια στις ΤΠΕ
  6. Δημοσιεύσεις σχετικές με ΤΠΕ

Τα σεμινάρια θα γίνονται στη Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής κάθε Τρίτη και Παρασκευή 16.00 – 20.00

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Σεμινάριο Επιμόρφωσης είναι συμβολικό και ανέρχεται στο ποσό των 100 Ευρώ, που καταβάλλεται με την εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος Αναπλ. Καθηγήτρια Βασιλική Μητροπούλου (2310-997075 mitro@theo.auth.gr), στη Γραμματεία του Τομέα Λατρείας, Χρ. Αγωγής και Εκκλ. Διοίκησης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2310996951 και στον γραμματέα του προγράμματος κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, ippapado@theo.auth.gr, 2310-991308.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής  Δια Βίου Μάθησης

Καθηγητής Στ. Ανδρέου 

Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Βασιλική Μητροπούλου

Profile photo of Moschos Gkoutzioudis;Μόσχος Γκουτζιούδης

Σχετικά με Moschos Gkoutzioudis;Μόσχος Γκουτζιούδης

Επίκ. Καθ. Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ
Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ετικέτες: . Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.