15ο Διαχριστιανικό Συμπόσιο στην Ασίζη με θέμα «Η πνευματικότητα ως πρόκληση για τον σημερινό κόσμο»

ASSISI 2018Το Φραγκισκανικό Ινστιτούτο Πνευματικότητας του Ποντιφικικού Πανεπιστημίου Antonianum της Ρώμης και το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν το 15ο κατά σειρά Διαχριστιανικό Συμπόσιο στις 28-30 Αυγούστου 2018 στην Ασίζη (Domus Laetitiae) της Ιταλίας. Η επιστημονική αυτή συνάντηση που πραγματοποιείται ανά διετία εναλλάξ στην Ιταλία και την Ελλάδα φέτος έχει ως θέμα της «Η πνευματικότητα ως πρόκληση για τον σημερινό κόσμο». Μπορείτε να δείτε παρακάτω το αναλυτικό πρόγραμμα του Συμποσίου.

Πρόγραμμα

Κατηγορίες: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 15ο Διαχριστιανικό Συμπόσιο στην Ασίζη με θέμα «Η πνευματικότητα ως πρόκληση για τον σημερινό κόσμο»

Δημήτριος Κρεμπενιός, «Η νομολογία του Σ.τ.Ε. επί εκκλησιαστικών ζητημάτων υπό το ισχύον Σύνταγμα», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 2018

Βιβλιοπαρουσίαση από τον Δρ. Θεολογίας ΑΠΘ Χάρη Ανδρεόπουλο

ΕξώφυλλοΣτον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) μέσω  της νομολογίας του στη διάπλαση των σχέσεων Πολιτείας-Εκκλησίας αναφέρεται η μελέτη του δικηγόρου, διδάκτορος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημητρίου Γ. Κρεμπενιού, δια της οποίας παρουσιάζονται και αναλύονται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια άπασες οι μείζονος σημασίας  υποθέσεις της τελευταίας 40ετίας (1975-2016). Δικαστικές υποθέσεις που απασχόλησαν το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο επί σειράς ζητημάτων απτομένων της ύλης του Εκκλησιαστικού Δικαίου, ή, ευρύτερα, ζητημάτων που αφορούν σε εκφάνσεις της θρησκευτικής ελευθερίας, εχόντων, στις πλείστες των περιπτώσεων, προεκτάσεις πολιτικές (υποθέσεις αστυνομικών ταυτοτήτων, διδασκαλίας των Θρησκευτικών, ορκοδοσία, κ.λ.π.). Η μελέτη κυκλοφορήθηκε προσφάτως από τις ευφήμως γνωστές εκδόσεις Σάκκουλα, συμπεριληφθείσα στη σειρά «Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου» την οποία διευθύνει ο ομ. καθηγητής του Ε.Κ.Π.Α. και Πρόεδρος της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου κ. Ιωάννης Μ. Κονιδάρης. Αντικείμενο της εργασίας του κ. Κρεμπενιού αποτέλεσε η καταγραφή και η ανάλυση δικαστικών αποφάσεων του Σ.τ.Ε. προελθουσών εκ του ελέγχου που ήσκησε το δικαστήριο κατόπιν προσφυγών επί πράξεων της Εκκλησίας, όχι ασφαλώς υπό την (πρώτιστη και κύρια) ιδιότητα αυτής ως «θείου καθιδρύματος»  (αρθ. 1§1 του Καταστατικού της Χάρτου, Ν. 590/1977), αλλά υπό την (δευτερεύουσα) «θεσμική» έκφραση αυτής και των επιμέρους οργανισμών και φορέων της, ήτοι υπό την ιδιότητά τους (σύμφωνα με το αρθ. 1§4 του Κ.Χ.) ως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ασκούντων δευτερογενή διοικητική εξουσία, στο πλαίσιο του κρατούντος εν Ελλάδι στις σχέσεις Εκκλησίας–Πολιτείας συστήματος της «νόμω κρατούσης Πολιτείας». Επακόλουθο τούτου του συστήματος είναι οι διοικητικού χαρακτήρος εκκλησιαστικές πράξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογήν της ισχύουσας νομοθεσίας, να υπόκεινται στον έλεγχο του Σ.τ.Ε. (π.χ. οι διορισμοί/μεταθέσεις κληρικών, εκλογές μητροπολιτών, κ.λ.π.). Αντιθέτως εξαιρούνται του ακυρωτικού ελέγχου του Σ.τ.Ε. πράξεις οι οποίες ερείδονται στους ιερούς κανόνες και έχουν περιεχόμενο καθαρώς πνευματικό (π.χ. οι χειροτονίες ιερέων, αρχιερέων, η επιβολή επιτιμίων, κ.λ.π.).

Η υπό τον τίτλο «Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί εκκλησιαστικών  ζητημάτων υπό το ισχύον Σύνταγμα» παρούσα μονογραφία παρουσιάζει το πολυσχιδές και πολυκύμαντο της νομολογίας του Σ.τ.Ε., του δικαστηρίου που εκδικάζει τις περισσότερες αλλά και σημαντικότερες υποθέσεις που αφορούν στην ύλη του Εκκλησιαστικού Δικαίου, επηρεάζοντας πολλές φορές ουσιωδώς θέματα διοικήσεως της Εκκλησίας. Διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη, κάθε ένα εκ των οποίων υποδιαιρείται περαιτέρω σε κεφάλαια. Το Α΄ Μέρος αναφέρεται στην Εκκλησία και το Σύνταγμα, διακρινόμενο στο πρώτο κεφάλαιο που αφορά ζητήματα προκύπτοντα από το άρθρο 3 του Συντάγματος ήτοι το θέμα περί της (εν μέρει) συνταγματικής κατοχυρώσεως των Ιερών Κανόνων, του Πατριαρχικού Τόμου του 1850 (περί της αυτοκεφαλίας της Εκκλησίας της Ελλάδος) και της Πατριαρχιακής Πράξεως του 1928 (περί των Μητροπόλεων της Βορείου Ελλάδος, των αποκληθεισών ως Μητροπόλεων των «Νέων Χωρών») και στο δεύτερο κεφάλαιο που περιλαμβάνει διαφορετικές όψεις του συνταγματικώς κατοχυρωμένου στο άρθρο 13 συνταγματικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας και στο τρίτο που άπτεται περιουσιακών σχέσεων εκκλησιαστικών νομικών προσώπων.

Το Β΄ Μέρος εμπεριέχει ζητήματα απτόμενα των τριών τάξεων των μελών της Εκκλησίας. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα ζητήματα τα σχετικά με τους Επισκόπους, δηλαδή τους κατέχοντες τον τρίτο βαθμό της ιερωσύνης, με ειδική αναφορά (γένεση/νομολογιακή αντιμετώπιση) στο ζήτημα των «ιερωνυμικών» λεγομένων μητροπολιτών, ήτοι των εκλεγέντων επί αρχιεπισκοπείας Ιερωνύμου Κοτσώνη (1967-1973) -το άλλως λεγόμενο «εκκλησιαστικό πρόβλημα των “12”» – το οποίο απασχόλησε την Εκκλησία και κατά τα πρόσφατα χρόνια (1990-1996). Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται σε ζητήματα σχετικά με τους μοναχούς και τους κληρικούς που κατέχουν το δεύτερο και πρώτο βαθμό της ιερωσύνης, δηλαδή τους πρεσβυτέρους και διακόνους. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα θέματα που αφορούν στα λαϊκά μέλη της Εκκλησίας που είτε συμπράττουν στην τέλεση της θείας ευχαριστίας είτε παρέχουν άλλες υπηρεσίες στον εκκλησιαστικό οργανισμό.

Το Γ΄ Μέρος αναφέρεται στην αντιμετώπιση από το Δικαστήριο των ανακυψασών διαφορών σε σχέση με τους λατρευτικούς χώρους είτε πρόκειται για ναούς και ευκτηρίους οίκους είτε για μοναστικά καθιδρύματα, οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρώτο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με τα ζητήματα γύρω από τα πολιτιστικά αγαθά. Στο δεύτερο κεφάλαιο καταστρώνονται τα ζητήματα αναφορικά προς τους χώρους των κοιμητηρίων. Το  Δ΄ και τελευταίο Μέρος περιλαμβάνει τα ζητήματα τα προκύπτοντα από το εκκλησιαστικό ποινικό δίκαιο και συγκεκριμένα αυτά που αναφύονται από την επιβολή εκκλησιαστικών ποινών, τόσο πνευματικών όσο και πειθαρχικού χαρακτήρος, τα οποία αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο. Τα εκκλησιαστικά δικαστήρια και η δικονομία που τα διέπει αναφέρονται στο δεύτερο κεφάλαιο.

Το έργο, το οποίο απευθύνεται σε νομικούς, θεολόγους αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να κατατοπισθεί υπεύθυνα για εκκλησιαστικά θέματα με την ευρύτατη του όρου έννοια, ολοκληρώνεται με αναλυτική παράθεση βιβλιογραφίας, πίνακα και ευρετήριο αποφάσεων του Σ.τ.Ε. για την περίοδο της 40ετίας (1975-2016).

Κατηγορίες: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημήτριος Κρεμπενιός, «Η νομολογία του Σ.τ.Ε. επί εκκλησιαστικών ζητημάτων υπό το ισχύον Σύνταγμα», εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, 2018

Michael Walzer, Στη σκιά του Θεού: Η πολιτική στην εβραϊκή Βίβλο, (μτφρ. Πέτρος Γιατζάκης), Άρτος Ζωής, Αθήνα 2018

WalzerΣτόχος αυτού του βιβλίου είναι να εξετάσει τις ιδέες για την πολιτική, τις θεωρήσεις για τη διακυβέρνηση και τον Νόμο, που εκφράζονται στη Βίβλο. Πώς γίνεται κατανοητή η έννοια της πολιτικής κοινωνίας; Πώς περιγράφεται η εξουσία, πώς την υπερασπίζονται και πώς την αμφισβητούν; Πόσος χώρος υπάρχει για μια ορθολογική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ένα έθνος που ζει κάτω από τη σκιά του παντοδύναμου Θεού; Αν υπάρχει μια σθεναρά αντιπολιτική τάση στα βιβλικά κείμενα, τι μένει στα ανθρώπινα όντα να κάνουν; Και, φυσικά, τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά τα κείμενα, από αυτούς τους συγγραφείς; Το πλούσιο αυτό βιβλίο είναι πάνω από όλα μια πρόσκληση να διαβάσουμε και να ξαναδιαβάσουμε τη Βίβλο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος           11

Ευχαριστίες       29

1. Οι διαθήκες    33

2. Οι κώδικες του Νόμου    60

3. Η κατάκτηση και ο ιερός πόλεμος    92

4. Η διακυβέρνηση των βασιλέων    121

5. Οι προφήτες και το ακροατήριό τους    160

6. Η προφητεία και η διεθνής πολιτική    189

7. Η βαβυλώνια αιχμαλωσία     223

8. Το ιερατικό βασίλειο     253

9. Η πολιτική της σοφίας      283

10. Ο μεσσιανισμός      325

11. Που ήταν οι πρεσβύτεροι;       352

12. Πολιτική στη σκιά του Θεού      376

Ευρετήριο      401

Κατηγορίες: ΒΙΒΛΙΑ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Michael Walzer, Στη σκιά του Θεού: Η πολιτική στην εβραϊκή Βίβλο, (μτφρ. Πέτρος Γιατζάκης), Άρτος Ζωής, Αθήνα 2018

Μόσχος Γκουτζιούδης, Βιβλικά Μελετήματα, Critical Approaches to the Bible 16, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2018

Περιεχόμενα

BMΣυντομογραφίες   13

Πρόλογος  19

 1. Η χρήση του ιωβηλαίου έτους στο Λκ. 4:18-19. Μία διασάφηση της σωτηριολογίας του Λουκά  21
 2. Η έννοια της “δικαιοσύνης” στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο. Από τη συμβατική εφαρμογή της στην απαιτητικότερη εκδοχή της  33
 3. The entrance of Jesus in Jerusalem according to the gospel of Matthew  49
 4. «…ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου» Η επίδραση του Μτ. 21:5 στη λατρευτική ζωή και τέχνη της Εκκλησίας  61
 5. Η διήγηση της βάπτισης του Ιησού και η πρόσληψή της από τη λατρεία της Εκκλησίας  81
 6. Η παρουσία της Μαρίας στον γενεαλογικό κατάλογο του Ματθαίου και η αντίληψη περί της εκ παρθένου γέννησης του Ιησού  99
 7. Ορθόδοξη ερμηνευτική της Καινής Διαθήκης και ιστορικο-κριτική μέθοδος  109
 8. Το υπόβαθρο του οράματος του Πέτρου στην Ιόππη και η σημασία του για την αποστολή της Εκκλησίας στον εθνικό κόσμο  127
 9. Ο Παύλος ως θηριομάχος. Η επίδραση του Α΄ Κορ. 15:32 στη μεταγενέστερη χριστιανική γραμματεία και η προβληματική του  143
 10. Τα βιβλικά αναγνώσματα της ακολουθίας του γάμου  153
 11. Η έννοια της αμαρτίας στην προς Εβραίους επιστολή  165
 12. Μελχισεδέκ και Ευχαριστία: Η σύνδεση ενός αινιγματικού βιβλικού προσώπου με την ευχαριστιακή σύναξη των χριστιανών  185
 13. Οι περί Μελχισεδέκ ως αγγέλου αντιλήψεις και η ερμηνευτική κατανόηση του Εβρ. 7:3   205
 14. Baptism in the epistle to the Hebrews  223
 15. Η συμβολή του Λουθήρου στη μελέτη της προς Εβραίους επιστολής κατά την περίοδο της Μεταρρύθμισης  237
 16. Ιωβηλαίο έτος και κοινωνική δικαιοσύνη: Μια διακήρυξη της ελευθερίας  249
 17. Η περί αφέσεως και ιωβηλαίου διδασκαλία της Κ.Δ. ως βιβλικό θεμέλιο για μια θεολογία των θρησκειών  261
 18. Η 9η έκδοση του BibleWorks και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του στη βιβλική έρευνα  281
 19. Ζωομορφικές εκδοχές του κακού στην Καινή Διαθήκη  295
 20. Η Αγία Γραφή και η επίδρασή της στη λατρεία και την τέχνη του αρχέγονου χριστιανισμού  307
 21. Οι χώροι λατρείας στην Καινή Διαθήκη  327
 22. Η αλληγορική ερμηνεία της βιοποικιλότητας στην Επιστολή Βαρνάβα  339
 23. Η χρήση της Καινής Διαθήκης στο έργο του Μιχαήλ Κωνσταντινίδη  355
Κατηγορίες: ΒΙΒΛΙΑ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μόσχος Γκουτζιούδης, Βιβλικά Μελετήματα, Critical Approaches to the Bible 16, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2018

Περιοδικό Θεολογία (τόμος 89, τεύχος 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2018) Σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

IMGΕΙΣΑΓΩΓΗ            5

ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ, Σταθμοί διάπλασης των Σχέσεων «Εκκλησίας και Πολιτείας» και «Κράτους καί Εκκλησίας»              23

Ι. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ι.Σ.Ι.

ΜΑΚ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, Εισήγηση στην Τακτική Σύγκληση της Ι.Σ.Ι.            47

ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΟΥΦΛΙΟΥ κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, Μύθοι και πραγματικό της επί του θέματος της σχέσεως Εκκλησίας και Πολιτείας εν όψει της Συνταγματικής Αναθεωρήσεως           57

ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΚΕΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ Κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ, Αμφιετηρίς Τεσσαρακονταετίας Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977)      7

ΙΙ. ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ν. ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ, Αυτονομία, ατομικά δικαιώματα και Δίκαιο της Εκκλησίας        119

ΕΙΡ. ΧΡΙΣΠΝΑΚΗ, Τα συνταγματικά όρια της αναθεωρήσεως του νομικού καθεστώτος της Εκκλησίας της Ελλάδος       129

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΖΑΚΑ, Η διαλεκτική των πολιτειακών κανόνων δικαίου περί Ορθοδόξου Εκκλησίας και ετεροδόξων και ετεροθρήσκων και ο νέος νόμος 4301/2014             165

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΤΖΗ, Η κατά το άρθρο 160 του ν. 5385/1932 καθαίρεση κληρικού δίχως δίκη          181

ΠΕΤΡΟΥ ΡΗΓΑΤΟΥ, Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας υπό το Ισχνύον Σύνταγμα         191

III. ΗΜΕΡΙΔΑ I. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΚ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, Αναθεώρηση του Συντάγματος και Εκκλησία της Ελλάδος             209

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛ. ΡΙΖΟΥ, Οι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας ως ανακείμενο ρυθμίσεως του Συντάγματος και το πρόβλημα της απορρυθμίσεώς τους                213

Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ, Συνταγματικό και Νομοθετικό status των θρησκευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση            223

Θ. Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ, Το νομοθετικό καθεστώς και οι σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Κράτος: δεδομένα και παρανοήσεις           235

ΙΔΙΟΜΕΛΑ

ΞΑΝΘΗΣ ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ, Η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το πρίσμα των σχέσεων Εκκλησίας-Κράτους με σύστημα ή μερικού (ήπιου) χωρισμού: Το παράδειγμα της Ιταλίας           273

ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ         291

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ       301

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ            333

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΑΝΑΛΟΓΙΟΝ       353

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Περιοδικό Θεολογία (τόμος 89, τεύχος 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 2018) Σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας

Ορκωμοσία 52 νέων θεολόγων και 9 μεταπτυχιακών του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

D300_83

Σήμερα το πρωί 13 Ιουλίου 2018 στις 10.00 πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ. Οι 52 απόφοιτοι ορκίστηκαν μαζί με 9 μεταπτυχιακούς φοιτητές στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου παρουσία του Kοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, καθηγητή κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας, καθηγητή κ. Παναγιώτη Σκαλτσή, του Αναπληρωτή Προέδρου, αναπληρωτή καθηγητή κ. Χαράλαμπου Ατματζίδη, καθηγητών και καθηγητριών του Τμήματος Θεολογίας. Η αίθουσα τελετών του ΑΠΘ σε όλη τη διάρκεια της τελετής ήταν κατάμεστη από πλήθος συγγενών, φίλων και συμφοιτητών των ορκισθέντων θεολόγων. Τέλος, σε όλους τους απόφοιτους ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ δώρισε μία μετάφραση της Καινής Διαθήκης της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας.

D300_89

Όρκος

Του Πτυχίου του Τμήματος Θεολογίας αξιωθέντες, όρκον ομνύομεν προ του Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής και του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας και πίστιν καθομολογούμεν τήνδε:

Από του ιερού περιβόλου του σεπτού τούτου τεμένους των Μουσών εξερχόμενοι, κατ’ επιστήμην βιωσόμεθα, ασκούντες ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία.

D300_12

Ούτω, χρησίμους εαυτούς καταστήσομεν προς άπαντας τους δεομένους της ημετέρας αρωγής και, εν πάση ανθρώπων κοινωνία, αεί προς ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσομεν, βαίνοντες εν ευθεία του βίου οδώ προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέποντες και τον βίον ανυψούντες εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της σοφίας.

Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντες, είη ημίν, συν τη ευλογία των Καθηγητών και πεφιλημένων διδασκάλων, ο Θεός εν τω βίω βοηθός.

Κατηγορίες: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | Ετικέτες: , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ορκωμοσία 52 νέων θεολόγων και 9 μεταπτυχιακών του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ

Ο χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ κατά την τελετή ορκωμοσίας νέων πτυχιούχων του Τμήματος (13.7.2018)

D300_66

Θεολογία και πολιτισμός

Σεβαστοί Πατέρες,

Κύριε Κοσμήτορα,

Κυρίες & Κύριοι συνάδελφοι,

Κυρίες & Κύριοι,

Βρισκόμαστε σέ μία ἱστορική καί εὐλογημένη στιγμή γιά τήν προσωπική σας ζωή, ἀγαπητοί νέοι πτυχιοῦχοι τοῦ Τμήματος Θεολογίας, κατά τήν ὁποία ἐπιστέφονται τυπικά καί ἐπίσημα οἱ πολυετεῖς κόποι σας καί ἀποκτᾶτε τόν τίτλο καί τό δίπλωμα γιά τό ὁποῖο μοχθήσατε στή μελέτη καί στήν ἔρευνα τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης γιά πολλά χρόνια.

Διερμηνεύοντας ἀπό τή θέση μου τά συναισθήματα ὅλων τῶν συναδέλφων διδασκόντων, ἀλλά καί τοῦ γραμματειακοῦ προσωπικοῦ τοῦ Τμήματός μας, θά ἤθελα νά σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι συμμεριζόμαστε ἀπόλυτα τή σημερινή χαρά καί περηφάνεια σας. Ἐξάλλου, στήν πορεία σας πρός τή γνώση τῶν τελευταίων ἐτῶν, ὑπήρξαμε κατά κάποιο τρόπο συνοδοιπόροι σας, ἐνίοτε δέ καί ἀρωγοί καί ὑποστηρικτές τῆς ἐργώδους προσπάθειάς σας.

D300_6

Ἀγαπητοί μου,

Λαμβάνετε τό δίπλωμά σας κατά τό μέσον μιᾶς χρονιᾶς, ἡ ὁποία ἔχει ὁρισθεῖ ὡς Εὐρωπαϊκό Ἔτος Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς. Κατ΄ αὐτήν, ἑορτάζεται καί ἑπομένως ἀναδεικνύεται ἡ πολυμορφία τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς σέ ὅλη τήν Εὑρώπη, τόσο στό πλαίσιο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἔνωσης, ἀλλά καί σέ ἐθνικό, περιφερειακό ἢ τοπικό ἐπίπεδο. Πρόκειται γιά μία πραγματικά πλούσια κληρονομιά, ἡ ὁποία ἐκτείνεται ἀπό τίς παραδοσιακές καί σύγχρονες τέχνες, τά γράμματα, τίς ἐπιστῆμες, τή διατήρηση τῶν μνημείων τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν καί πολλά ἄλλα. Καί βέβαια, ἂς μήν ξεχνᾶμε τούς τρεῖς κεντρικούς πυλῶνες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμικοῦ οἰκοδομήματος, τή χριστιανική πίστη, τήν ἑλληνική σκέψη καί τή ρωμαϊκή νομοθεσία.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή, θεωρῶ πώς ἀξίζει νά τονιστεῖ ὅτι τό Τμῆμα μας δικαιοῦται νά καυχᾶται ἐν Κυρίῳ ὅτι μέ τό ὅλο Πρόγραμμα Προπτυχιακῶν καί Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν  καί τίς ἐν γένει δράσεις του, ἀνταποκρίνεται πλήρως στήν καλλιέργεια αὐτῶν τῶν ἰδεωδῶν, καθόσον ἐντάσσει στήν ἐπιστημονική μελέτη του τό σύνολο τῶν βασικῶν ἀξόνων τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς. Ἐκτιμῶ πώς ὅλοι σας ἔχετε γευτεῖ κατά τά χρόνια τῶν σπουδῶν σας τήν εὐρύτατη ποικιλία τῶν γνωστικῶν ἀντικειμένων πού προσφέρει τό Τμῆμα μας καί εἴστε σέ θέση νά πιστοποιήσετε τήν ἀλήθεια τῶν διαπιστώσεων αὐτῶν.

Παλαιός καθηγητής καί σοφός δάσκαλος τοῦ Τμήματός μας ἔγραφε ὅτι «ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἄλλωστε μᾶς τό δείχνει ἡ ἱστορία, παράγει πολιτισμό, παρέχοντας μεταμορφωτικές δυνάμεις στόν πολιτισμό τῆς ἀνθρωπότητας»[1], προσδίδει δηλαδή νέα ἐν ἁγίῳ Πνεύματι πνοή καί νέα ἀνθρωπολογική ἀφετηρία στήν ἐπιστήμη, τήν τέχνη, τή φιλοσοφία καί ὅλα τά ἐπιτεύγματα τά ὁποῖα ἐκφράζουν τόν πολιτισμό καί γιατί ὄχι ἀποτυπώνουν τήν στάση καί σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, τήν κοινωνία καί τόν κόσμο.

Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἱστορικῆς της πορείας καί μέ ἀπώτερο σκοπό τή διάδοση τοῦ μηνύματος τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία τοῦ άνθρώπου ἡ Ἐκκλησία μπόλιασε στό δέντρο τοῦ πολιτισμοῦ τῆς κάθε ἐποχῆς τά κλαδιά τῆς δικῆς της πολιτισμικῆς ἔκφρασης, τῆς ἀγάπης δηλαδή, τῆς θυσίας, τῆς φιλανθρωπίας, τῆς ἀνδρείας τοῦ Πνεύματος, τῆς ἐναντίωσης στόν ἐγωκεντρικό τρόπο ζωῆς καί τῆς πλεονεξίας, τῆς ἰσότητας, τῆς ἐλευθερίας, τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας καί ζωῆς, τῆς ἑορτῆς, τῆς χαρᾶς, τῆς εἰρήνης, τῆς ἐσχατολογικῆς ἐλπίδας, τοῦ διαλόγου, τῆς σύνθεσης καί τῆς καταλλαγῆς, τοῦ φωτός καί τῆς Ἀνάστασης.

Ἔτσι ἐξηγεῖται τό πῶς οἱ ἁλιεῖς ἀναδείχθηκαν θεολόγοι, οἱ φιλόσοφοι ἀκολούθησαν τήν πίστη κάνοντας καί τή φιλοσοφική τους γλῶσσα ὄργανο ἔκφρασης τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ πολιτικοί καί οἱ νομοθέτες δέν περιορίστηκαν στήν ἀλλαγή τοῦ ἀτόμου, ἀλλά φρόντισαν καί γιά τήν προσαρμογή τῶν νόμων καί τῶν θεσμῶν στή νέα πραγματικότητα, οἱ καλλιτέχνες ἔγιναν χριστιανοί φέρνοντας στήν Ἐκκλησία καί τήν τέχνη τους γιά νά ὑμνήσουν μέ αὐτήν τόν Θεό. Ἡ ζωγραφική, ἡ ἀρχιτεκτονική, ἡ ποίηση, ἡ μουσική βρῆκαν τήν τέλεια ἔκφρασή τους στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὅπου διά τοῦ λόγου καί τῆς ἐμπειρίας παραδόθηκε τό μυστήριο τῆς Θεολογίας, «τρανῶς» μάλιστα κατά τήν ὑμνογραφική διατύπωση τῆς ἐπικείμενης ἑορτῆς τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδουž μέ ὅλη δηλαδή τή δύναμη τῆς ἀλήθειας πού περιέχει τό γεγονός τῆς σάρκωσης τοῦ Λόγου[2] διά τῆς ὁποίας ὁ Χριστός γνωρίζεται ὡς τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος καί ἡ παναγία Τριάδα ὡς μία δύναμις, μία οὐσία, μία Θεότης φανερώνεται καί προσκυνεῖται[3].

D300_42

Στή βάση αὐτῆς τῆς πρόσληψης καί γνώσης οἰκοδομήθηκε ὁ νέος πολιτισμός τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν Πατέρων, «εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν»[4], μέ τά ποιοτικά χαρακτηριστικά πού ἀναφέραμε, τήν νικητήρια δύναμη ἐπάνω στίς σκοτεινές πλευρές τοῦ ἑαυτοῦ μας καί τῆς κοινωνίας[5], ἀλλά καί τήν ἀνά τήν οἰκουμένη ἐξακτίνωση καί διάδοσή του. Βλέπετε τά παραδείγματα τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, τοῦ ἀθλοφόρου καί μάρτυρος ἁγίου Δημητρίου καί τῶν Θεσσαλονικέων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλάβων.

Τούτη τήν ὥρα, ἀγαπητοί μου, δικαιοῦμαι νά σᾶς προτρέψω νά θυμᾶστε πάντοτε αὐτό πού οἱ δάσκαλοί σας σᾶς ἔμαθαν «σάρκωσιν Χριστοῦ, θεολογεῖν διδάξαντες»[6], τήν θεολογία δηλαδή πού μελετᾶ καί βιώνει τόν πολιτισμό τῆς σάρκωσης, τόν πολιτισμό τῆς πρόσληψης καί μεταμόρφωσης τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου μέσα στήν ἱστορία, μέ ὅραμα πάντοτε τά ἔσχατα καί τό τέλος. Ἡ ἀποστολή τοῦ Ὀρθοδόξου θεολόγου (πολύ περισσότερο σήμερα) δέν περιορίζεται σέ κάποιες στενά θρησκευτικές ἁρμοδιότητες, ἀλλά ἀντίθετα εἶναι πολύ πιό εὐρεῖα καί οὐσιώδης. Ὁ σημερινός θεολόγος ὀφείλει καταρχάς νά γνωρίζει τήν πολιτισμική του κληρονομιά, ἀλλά καί τά πολιτισμικά ἐπιτεύγματα τοῦ καιροῦ του, νά τά ἀξιολογεῖ καί νά τά μπολιάζει μέ τίς αἰώνιες ἀλήθειες τῆς χριστιανικῆς παράδοσης, ὥστε αὐτά νά καθίστανται δημιουργικά γιά τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, τίς ἀνάγκες καί τίς ἀναζητήσεις του. Ὀφείλει νά συμμετέχει στά πολιτισμικά δρώμενα τοῦ καιροῦ του, νά ὀρθοτομεῖ τό λόγο τῆς ἀλήθειας, νά μήν ὑποτιμᾶ ἢ νά βδελύσσεται τά ἀνθρώπινα ἔργα, ἀλλά νά τά μεταστρέφει πρός δόξαν Θεοῦ καί στήν ὑπηρεσία τῶν συνανθρώπων του.

Ἀπό ὅποιο μετερίζι λοιπόν καί ἂν ἀξιοποιήσετε, τό σημερινό τίτλο σας, σᾶς καλῶ νά πολλαπλασιάσετε τά τάλαντα πού λάβατε κατά τή διάρκεια τῶν σπουδῶν σας καί νά συντελέσετε κι ἐσεῖς ἀπό τήν πλευρά σας καί κατά τίς δυνάμεις σας, στή δημιουργία ἑνός πολιτισμοῦ ἀνθρωπιᾶς καί ἤθους. Ἐξάλλου, κάθε καλό ἔργο καί κάθε ἀγαθός λόγος «ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν ἐστι», ὅπως ἔλεγε ὁ μάρτυς καί ἀπολογητής τοῦ 2ου μ.Χ. αἰώνα, ἅγιος Ἰουστῖνος. Τό ἔργο αὐτό, ὅπως πάντα, ἔτσι καί σήμερα, τό ἀναγνωρίζουμε ὡς διακονία καί μαρτυρία Χριστοῦ «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» δημιουργική συμβολή στόν διαχρονικό διάλογο θεολογίας καί πολιτισμοῦ[7] καί διαφορετικό ἀφήγημα στήν συζήτηση γιά τήν σημασία καί σπουδαιότητα τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, τόσο σέ τοπικό ὅσο καί σέ οἰκουμενικό ἐπίπεδο.

Θερμά συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία στη ζωή σας.

D300_108

[1] Ν. Ματσούκα, Νεοελληνικός πολιτισμός καί διανόηση, Θεσσαλονίκη 2006, σ.95.

[2] Πρβλ. Ἰω. 1, 14.

[3] Πρβλ. Δοξαστικό Ἑσπερινοῦ Πεντηκοστῆς.

[4] Ἐφ. 1, 10.

[5] Βλ. Ἀλβανίας Ἀναστασίου, «Οἰκουμένη–Πίστη–Πολιτισμός», ἐν e-theologia.blogspot.com/2014/.

[6] Τροπάριο θ΄ ὠδῆς Κανόνα Ἑορτῆς τῆς ἐν Χαλκηδόνι Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς τετάρτης Συνόδου.

[7] Βλ. Σταύρου Γιαγκάζογλου, «Ὁ διάλογος θεολογίας καί πολιτισμοῦ, βασική συνιστῶσα τῆς σύγχρονης θρησκευτικῆς ἀγωγῆς καί παιδείας», ἐν www.p.-schools.gr/content.

Κατηγορίες: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | Ετικέτες: , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ κατά την τελετή ορκωμοσίας νέων πτυχιούχων του Τμήματος (13.7.2018)

Hλεκτρονικό περιοδικό Συμ-βολή (Τεύχος 4)

logo-emagazineΑναρτήθηκε πρόσφατα στο διαδίκτυο το τέταρτο στη σειρά τεύχος του Ηλεκτρονικού Περιοδικού Συμ-βολή της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας με θεματική Ενότητα «Άνθρωπος: Σώμα, Ψυχή και Κοινωνία«. Πραγματεύεται τον άνθρωπο στα όρια της ζωής και του θανάτου, τη μνήμη, τη φιλανθρωπία, τον υπαρξιακό μηδενισμό, τον έρωτα και την τραγικότητά του, μέσα από την πατερική θεολογία, τη θρησκειολογία, τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική και τη φιλοσοφία.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα: Μαρία Χατζηαποστόλου  11-14

Α. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Αχιλλέας Δελλόπουλος, Οι ανθρώπινες αισθήσεις ενώπιον του μυστηρίου του θανάτου. Κατάργηση ή μεταμόρφωση; Πατερική προσέγγιση της μετά θάνατον υπαρκτικής κατάστασης του όντος  17-26

Αρετή Δημοσθένους, Ο άνθρωπος στον Χριστιανισμό και τις άλλες θρησκείες. Μια συγκριτική προσέγγιση  27-49

Άννα-Μαρία Παπαδάκη, «Τὸ εἰδεχθὲς προσωπεῖον». Η ανθρώπινη τραγωδία στο έργο του Francis Bacon   51-64

Πολυξένη Στυλιανού, Εμείς και οι Άλλοι: Μια περιπλάνηση στη σημασία και το περιεχόμενο της μνήμης για τον άνθρωπο  65-77

Β. ΑΛΛΕΣ ΣΥΜ-ΒΟΛΙΚΕΣ ΨΗΦΙΔΕΣ

Γιώργος Καλογήρου, Άνθρωπος και πανανθρώπινες αξίες στα τραγούδια του Γιώργου Κοτσώνη  81-86

π. Εφραίμ Γ. Τριανταφυλλόπουλος, Ο χορός του Φήλικα πάνω στα κύματα, ήτοι: Προς εκκλησιασμόν του σύγχρονου μηδενιστή ανθρώπου ή περί γονιμοποιήσεως του μηδενός  87-99

Μαρία Χατζηχρυσάνθου, Ο Ευτυχισμένος Πρίγκιπας του Οσκαρ Ουάιλτ. Μια ιστορία αυτοθυσίας. Διάλογος με τη Θεολογία  101-106

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Hλεκτρονικό περιοδικό Συμ-βολή (Τεύχος 4)

Τιμολέων Γαλάνης, Ο Μέγας Αλέξανδρος στην Ιερουσαλήμ, Critical Approaches to the Bible 17, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2018

Από τον πρόλογο του βιβλίου

O_MEGAS_ALEJANDROS_EXOFYLLO_νεοΗ προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν χρειάζεται περιγραφή, επειδή η ίδια η ιστορία του κόσμου έγινε η αντανάκλαση μιας εποχής που διαμόρφωσε η τόλμη του. Αυτός είναι ο Αλέξανδρος της οικουμένης και η εικόνα του δεν περιορίζεται στις πληροφορίες των αρχαίων ιστορικών για την ζωή και τις εκστρατείες του. Από τους Έλληνες και τους Λατίνους ιστορικούς και βιογράφους του απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην Ιερουσαλήμ, η σημασία της οποίας δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Εντούτοις, στα ιερά κείμενα της αγίας πόλης ο Αλέξανδρος «αποκαλύπτεται» ως ο «μονόκερως τράγος» και ως ο «βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων» που «διῆλθεν ἕως ἄκρων τῆς γῆς», ενώ η ίδια η πόλη «κατὰ τοὺς Ἀλεξάνδρου χρόνους» αποκαλείται «Ἱεροσόλυμα», ένα όνομα πιο οικείο στην ελληνική γλώσσα και στον ελληνικό πολιτισμό. Η μελέτη που ακολουθεί είναι μια έρευνα των αρχαιότερων πηγών για την παρουσία του Αλεξάνδρου στην Ιερουσαλήμ. Και είναι σαφές ότι δεν πρόκειται απλά μόνο για ένα ιστορικό πρόσωπο και έναν ιερό τόπο, αλλά για μια σχέση πολύ βαθύτερη. Αυτό υπογραμμίζεται αιώνες μετά τον θάνατο του στρατηλάτη με την κατανόηση της ιστορίας του κόσμου ως «εὐαγγελικῆς προσπαρασκευῆς». Άλλωστε ο ίδιος ο ευαγγελισμός της οικουμένης διαγράφει ομόκεντρους κύκλους «ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» όχι στα αραμαϊκά ή τα λατινικά, αλλά στην γλώσσα του Αλεξάνδρου, την ελληνική.

Κατηγορίες: ΒΙΒΛΙΑ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τιμολέων Γαλάνης, Ο Μέγας Αλέξανδρος στην Ιερουσαλήμ, Critical Approaches to the Bible 17, εκδόσεις Ostracon, Θεσσαλονίκη 2018

Σύναξη (τεύχος 146) π. Δημήτριος Στανιλοάε: Τομές και ανοίγματα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

t146ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ …3

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ρίτα Νέλλα, ἡ Ρίτα τῆς Σύναξης» …5

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ, π. Δημήτριος Στανιλοάε, ὁ θεολόγος τῆς ἀγάπης …8

π. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΜΠΕΡΓΚΕΡ, Ἡ ἀθάνατη Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ …10

π. ΝΤΟΡΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗΣ, Ὁ π. Δημήτριος Στανιλοάε, ἡ σύγχρονη κοσμολογία καὶ ἡ παραδοσιακὴ κοσμοαντίληψη …20

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣ, Κοινότητα, Προσευχή, Νόημα, Χαρά …29

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ, π. Δημήτριος Στανιλοάε, ὁ θεολόγος τῆς ἀγαπητικῆς εὐθύνης …47

ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΟΥΝΤΕΑΝΟΥ, Μερικὲς φιλοσοφικὲς ἐπιρροὲς στὴ θεολογία τοῦ Δημητρίου Στανιλοάε …53

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΣΤΑΘΗΣ, Συνέδριο γιὰ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴ σειρὰ Sources Chrétiennes …69

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ἀντίσταση, λαϊκὴ ἐξέγερση, ἐπανάσταση …71

ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΑΛΗΣ, Ὁ σταυρωμένος (ποίημα) …84

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΟΥΝΕΛΑΣ, Σιλέσιος …85

Διάλογος μὲ τοὺς ἀναγνῶστες …91

Τὸ Βιβλίο …97

Οἱ συνεργάτες τοῦ 144ου τεύχους …107

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύναξη (τεύχος 146) π. Δημήτριος Στανιλοάε: Τομές και ανοίγματα

Η Ορθόδοξη Εκκλησία απέναντι στην πρόκληση του επανευαγγελισμού του κόσμου

Ο χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο των ΚΔ΄ Παυλείων

Αγιασμός_40Η φράση του αποστόλου Παύλου με την οποία ο ίδιος παρουσιάζει τον εαυτό του στους Κορινθίους στην πρώτη επιστολή που τους απευθύνει: «Αλίμονό μου αν δεν κηρύττω το ευαγγέλιο» είναι γνωστή σε όλους. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι ο όρος «ευαγγέλιο» (= χαρμόσυνη είδηση) προέρχεται από την πολιτική γλώσσα της εποχής του και συνδέεται με τα γενέθλια του Καίσαρα Αυγούστου, ο οποίος ανακηρύχτηκε θεός και η ημέρα της γέννησής του υποτίθεται ότι σηματοδοτούσε την έναρξη των καλών ειδήσεων για τον κόσμο[1]. Γενικά στην ελληνορωμαϊκή γραμματεία της εποχής ο όρος απαντά μόνο στον πληθυντικό αριθμό και χαρακτηρίζει ως «ευαγγέλια» διάφορα πολιτικά ή πολεμικά γεγονότα. Ο ευαγγελιστής Μάρκος χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τον όρο σε ενικό αριθμό, για να αντιτάξει απέναντι στην αυτοκρατορική προπαγάνδα, που χαρακτηρίζει ως «ευαγγέλια» διάφορες πολιτικές ή πολεμικές επιτυχίες, το ένα και μοναδικό πραγματικά χαρμόσυνο μήνυμα της εκπλήρωσης των προφητειών που σηματοδοτεί την έναρξη της εποχής της σωτηρίας.

Με βάση τη διαπίστωση αυτή οι όροι «ευαγγέλιο, ευαγγελίζομαι» καθίστανται σήμερα και πάλι επίκαιροι, καθώς η σύγχρονη κοινωνία εμφανίζει πολλά κοινά με την κοινωνία της εποχής του αποστόλου Παύλου. Όπως τότε οι καθημαγμένοι από τους πολέμους και τους ανταγωνισμούς των ελληνιστικών βασιλείων λαοί έβλεπαν στην επιβολή της pax romana μια λύση στα προβλήματα ασφάλειας που αντιμετώπιζαν, έτσι και σήμερα οι λαοί της Ευρώπης μετά τη φρίκη και την οδύνη που άφησε πίσω του ο β΄ παγκόσμιος πόλεμος αναζήτησαν καταφύγιο στο όραμα μιας ενωμένης Ευρώπης. Όπως τότε η διάψευση των ελπίδων και η ηθική κατάπτωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας οδήγησαν τους ανθρώπους στην αναζήτηση νέων αξιών στις μυστηριακές θρησκείες της Ανατολής, έτσι και σήμερα, η οικονομική κρίση και η φτωχοποίηση μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων στην Ευρώπη, οδήγησαν τους πολίτες της σε μια εσωστρέφεια και συντηρητικοποίηση που εκφράζεται με ενίσχυση του φουνταμενταλισμού αλλά και την εμφάνιση των πλέον απίθανων θρησκευτικών δοξασιών. Και σήμερα ακόμα οι φτωχοί λαοί του ευρωπαϊκού Νότου εξακολουθούν, παρά την οικονομική τους εξαθλίωση, να θεωρούν σανίδα σωτηρίας τα οικονομικά μέτρα που τους επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς όπως και τότε οι δομικές αλλαγές στην οργάνωση της αυτοκρατορίας χαρακτηρίστηκαν ως «ευαγγέλια».

Το μέγεθος και την έκταση του αποπροσανατολισμού που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία μπορεί να διαπιστωθεί από μια πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο, που θα αποκαλύψει τον πραγματικά τεράστιο αριθμό των “επαγγελματιών” της εξαπάτησης του κόσμου και της εκμετάλλευσης της ανασφάλειας που γεννά η κρίση: Αστρολόγοι, άνθρωποι που βλέπουν το μέλλον στον καφέ, στα χαρτιά, στα ταρό, στα κρύσταλλα, στα όνειρα ή άνθρωποι που αποκαλύπτουν πτυχές προηγούμενης ζωής, ειδικοί στην ερωτική συνάστρια, στο κινέζικο ωροσκόπιο, στο αστρολογικό Φενκ-σουϊ, στα ρουνικά σύμβολα, στα αιγυπτιακά φυλακτά, στα ξόρκια, στα φίλτρα, εισηγητές των πιο περίεργων θρησκευτικών δοξασιών ινδικής κυρίως έμπνευσης.

Εύκολα μετά την αναζήτηση αυτή μπορεί κανείς να αντιληφθεί την τεράστια ευθύνη με την οποία επιφορτίζεται η Εκκλησία να διατυπώσσει πνευματικό λόγο, επιστημονικά τεκμηριωμένο όσο και νηφάλιο, και να καθοδηγήσει όσους την εμπιστεύονται, καθώς ούτε από τον χώρο της Εκκλησίας απουσιάζουν δυστυχώς ανάλογα φαινόμενα, αν και με διαφορετικές ονομασίες: Γνήσιοι Ορθόδοξοι, Ενιστάμενοι, Αποτειχισμένοι, δήθεν επόμενοι τοις αγίοις Πατράσι, των οποίων τα συγγράμματα όμως ουδέποτε έκαναν τον κόπο να τα μελετήσουν μέσα στην ιστορική τους, πολιτισμική και κυρίως πνευματική συνάφεια, αλλά τα χρησιμοποιούν σαν συνθήματα που τα στρέφουν εναντίον οποιουδήποτε δεν ακολουθεί τον ολισθηρό δρόμο τους.

Απέναντι σ’ αυτήν την πρόκληση η Εκκλησία δεν έμεινε απαθής. Το κείμενο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τίτλο: «Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ»[2] επιχειρεί να αποτελέσει μια τέτοια φωνή που θα μπορεί να ακουστεί στην εποχή μας. Ιδιαίτερα στο 6ο κεφάλαιο του κειμένου που επιγράφεται “Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
ὡς μαρτυρία ἀγάπης ἐν διακονίᾳ”, επισημαίνεται πως: «Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καλεῖται νά ἐπαναδιατυπώσῃ καί φανερώσῃ τήν προφητικήν μαρτυρίαν της εἰς τόν κόσμον, στηριζομένη εἰς τήν ἐμπειρίαν τῆς πίστεως, ὑπενθυμίζουσα ἐν ταὐτῷ καί τήν πραγματικήν ἀποστολήν αὐτῆς, διά τῆς καταγγελίας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί τῆς καλλιεργείας συνειδήσεως ἑνότητος εἰς τό ποίμνιον αὐτῆς». Η λέξη κειδί στην παραπάνω παράγραφο είναι ο όρος “μαρτυρία” που αποτελεί τη βασική μέθοδο ιεραποστολής της Εκκλησίας από την εποχή της Καινής Διαθήκης ώς σήμερα. Τον ίδιο όρο χρησιμοποιεί και ο Χριστός, ενθαρρύνοντας τον απόστολό του πριν από το ταξίδι του στη Ρώμη: «Θάρρος, Παύλε! Όπως έδωσες τη μαρτυρία σου για μένα στην Ιερουσαλήμ, έτσι πρέπει να τη δώσεις και στη Ρώμη» (Πρα κγ΄ 11).

Πιστεύοντας ότι και το φετινό συνέδριο έχει αυτόν ακριβώς τον στόχο, της αναζήτησης μέσα από τη θεολογία του αποστόλου Παύλου τρόπων, ώστε η Εκκλησία να ανταποκριθεί στην πρόκληση του επανευαγγελισμού του κόσμου, συγχαίρω, ως Κοσμήτορας της Σχολής που επί 24 συνεχή χρόνια στηρίζει και ενισχύει με τις επιστημονικές της δυνάμεις τον θεσμό των Παυλείων, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής για την πρωτοβουλία τους και εύχομαι πλήρη επιτυχία στις εργασίες του!

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου

Τῆς τῶν Θεολόγων περισέμνου Σχολῆς Κοσμήτωρ

Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Εὐαγγελίου

τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας

[1] Ο όρος περιέχεται σε μια επιγραφή του 9 π.Χ. που βρέθηκε στην Πριήνη της Μ. Ασίας. Smith, Ben C. «Caesar Augustus. Second of the Caesars». TextExcavation 12.09.2008.

http://www.textexcavation.com/augustus.html

[2] Η συμβολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ τῶν λαῶν, καί ἄρσιν τῶν φυλετικῶν καί λοιπῶν διακρίσεων https://www.holycouncil.org/-/mission-orthodox-church-todays-world 

Κατηγορίες: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η Ορθόδοξη Εκκλησία απέναντι στην πρόκληση του επανευαγγελισμού του κόσμου

Ο χαιρετισμὸς τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ κ. Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ στὸ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο τῶν ΚΔ΄ Παυλείων

ΣκαλτσήςΤὸ παρὸν Διεθνὲς Ἐπιστημονικό Συνέδριο τῶν εἰκοστῶν τετάρτων Παυλείων μὲ τὸ γενικὸ τίτλο «Εὐαγγελισμὸς καὶ Ἱεραποστολὴ κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον» φέρνει στὸ νοῦ μας τὰ λόγια τοῦ Κυρίου «Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς, πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν× καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»[1]. Εἶναι δική Του ἐντολὴ, μὲ τὸν κηρυκτικὸ λόγο καὶ τὴ λειτουργικὴ πράξη, νὰ εὐαγγελίζεται στὴν οἰκουμένη ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ[2] καὶ νὰ μαρτυρεῖται «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς»[3] τὸ μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς καὶ σωτηρίας. Τὴν ἐντολή αὐτὴ ἐνστερνίσθηκε ἄριστα καὶ ὁ Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν Παῦλος σέ σημεῖο πού ὁ πρώην διώκτης τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς πίστης νὰ ἐξελιχθεῖ στὸν πλέον θερμὸ κήρυκα, διδάσκαλο καὶ ἱερουργὸ τοῦ Ευαγγελίου τοῦ Χριστοῦ[4], τῆς ἀλήθειας πού αὐτὸ ἐκφράζει[5], τοῦ μυστηρίου καὶ τῆς ἐλπίδας πού αὐτὸ ἐπαγγέλλεται[6]. «Ἂν κηρύττω τό Εὐαγγέλιο – γράφει στὴν Α’ πρὸς Κορινθίους Ἐπιστολὴ – αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ γιὰ μένα αἰτία γιὰ καύχηση ἀλλὰ μοῦ ἐπιβάλλεται ὡς ἀνάγκη. Ἀλίμονό μου ἂν δὲν κηρύττω τὸ Εὐαγγέλιο! Ἂν ἔκανα αὐτὸ τὸ ἔργο μὲ δικὴ μου πρωτοβουλία, θὰ ἔπαιρνα μισθό× ἀφοῦ ὅμως δὲν τὸ κάνω ἀπὸ δικὴ μου πρωτοβουλία, πρόκειται γιὰ κάτι πού μοῦ ἀνέθεσε ὁ Θεός. Ποιὰ λοιπὸν εἶναι ἡ ἀμοιβὴ μου; Νὰ κηρύττω τὸ Εὐαγγέλιο δωρεάν, χωρὶς νὰ κάνω χρήση τοῦ δικαιώματός μου νὰ συντηροῦμαι ἀπὸ τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶμαι ἐλεύθερος, χωρὶς  ἐξάρτηση ἀπὸ κανέναν× κι ὅμως ἔκανα τὸν ἑαυτὸ μου σκλάβο ὅλων γιὰ νὰ κερδίσω ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ πολλοὺς… τοῖς πᾶσι γέγονα τὰ πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. Τοῦτο δὲ ποιῶ διὰ τὸ Εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι»[7].

Ἀπὸ τὰ παραπάνω διαφαίνεται ὅτι Εὐαγγελισμὸς κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο σημαίνει τὴ μαρτυρία τοῦ χαρμόσυνου μηνύματος ποὺ ἐκφράζει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς. Σημαίνει τή διακήρυξη τῆς ἀγάπης, τῆς ἀλήθειας, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἐλευθερίας ἀπό κάθε μορφὴ δουλείας καὶ ἀλλοτρίωσης. Σημαίνει τὴν ἀναγκαιότητα ἑνὸς ἀγώνα γιὰ τὴν μεταμόρφωση τοῦ κόσμου, τὴν κατανίκηση τοῦ κακοῦ καὶ τὴν ἐπικράτηση τοῦ καλοῦ μέσα μας καὶ γύρω μας. Πῶς ὅμως μποροῦν νὰ γίνουν αὐτὰ διερωτᾶται ὁ ἴδιος ἂν οἱ ἄνθρωποι δὲν πιστέψουν σ’ αὐτὸν ποὺ τὰ ἐκφράζει; «Καὶ πῶς θὰ τὸν πιστέψουν, ἂν δὲν ἔχουν ἀκούσει γι’ αὐτόν; Καὶ πῶς πάλι θ’ ἀκούσουν γι’ αὐτόν, ἂν κάποιος δὲν τοὺς τὰ κηρύξει; Καὶ πῶς θὰ κηρύξουν σωστά, ἂν δὲν τοὺς ἀποστείλει ὁ Κύριος;»[8].

Μὲ τὰ λόγια αὐτὰ τίθεται καὶ τὸ πλαίσιο κατανόησης τῆς Ἱεραποστολῆς ὡς παρότρυνσης καὶ κλήσης τοῦ Θεοῦ χάριν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας, ὡς ἔμπνευσης καὶ φωτισμοῦ τοῦ παναγίου Πνεύματος κατὰ τὸ πρότυπο τῶν Ἀποστόλων Βαρνάβα καὶ Παῦλο γιὰ τοὺς ὁποίους «εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον× ἀφορίσατε δή μοι τὸν Βαρνάβαν καὶ τὸν Παῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς»[9], ὡς πράξης ἐπίσης ὕψιστης εὐθύνης καὶ ἐλευθερίας γιὰ νὰ μπορεῖ, κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ὁ πιστὸς νὰ ὑπερασπίζεται αὐτὸ ποὺ κάνει, νὰ κερδίζει τοὺς ἀδυνάτους στὴν πίστη καὶ νὰ συμμετέχει στὰ ἀγαθὰ τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ κηρύττει.

Εὐαγγελισμὸς λοιπὸν καὶ Ἱεραποστολὴ δὲν χωρίζονται. Γιὰ τοὺς χριστιανοὺς μάλιστα ἀποτελοῦν «μία κατεπείγουσα ἐσωτερικὴ παρόρμηση, ἀκόμη καὶ μία ἰσχυρὴ δοκιμασία καὶ κριτήριο τῆς αὐθεντικῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ, ριζωμένη στὶς βαθιὲς ἀπαιτήσεις τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νὰ προσκαλέσει ἄλλους νὰ μοιραστοῦν τὴν πληρότητα τῆς ζωῆς ποὺ ὁ Ἰησοῦς ἦρθε νὰ φέρει»[10].

Μὲ τὶς σκέψεις αὐτὲς χαιρετίζω τὸ παρὸν Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο στὸ πλαίσιο τῶν εἰκοστῶν τετάρτων Παυλείων, μὲ θέμα «Εὐαγγελισμὸς καὶ Ἱεραποστολὴ κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον», συγχαίρω τοὺς ὀργανωτὲς καὶ εὔχομαι καλὴν ἐπιτυχία στὶς ὑψηλὲς στοχεύσεις του.

[1] Ματθ. 28, 18-20.

[2] Πρβλ. Λουκ. 16,16.

[3] Πράξ. 1,8.

[4] Πρβλ. Κολ. 9, 12× Β΄ Κορ. 2,12× Γαλ. 1,7.

[5] Πρβλ. Γαλ. 2,5.

[6] Πρβλ. Ἐφ. 6,19× Κολ. 1,23.

[7] Α΄ Κορ. 9, 16-23.

[8] Ρωμ. 10, 14-15.

[9] Πράξ. 13,2.

[10] Πέτρου Βασιλειάδη, Ἑνότητα καὶ μαρτυρία, Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ μαρτυρία καὶ διαθρησκευτικὸς διάλογος: Ἐγχειρίδιο Ἱεραποστολῆς, ἐκδ. Ἐπίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 336.

Κατηγορίες: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ο χαιρετισμὸς τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ κ. Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ στὸ Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο τῶν ΚΔ΄ Παυλείων

ΚΔ΄ Παύλεια – Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κατά τον Απόστολο Παύλο»

VeroiaΤο καθιερωμένο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Καμπανίας και Ναούσης σε συνεργασία με τον τοπικό Δήμο (φέτος συμπληρώνονται 24 χρόνια) θα διεξαχθεί στις 26-28 Ιουνίου 2018 στο πλαίσιο των ΚΔ΄ Παυλείων στην Αντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Δήμου Βεροίας. Το θέμα του φετινού συνεδρίου είναι: «Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κατά τον Απόστολο Παύλο«.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του διεθνούς συνεδρίου και τους ομιλητές.

Κατηγορίες: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΚΔ΄ Παύλεια – Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή κατά τον Απόστολο Παύλο»

Νέος Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ εξελέγη ο καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου

8ο ΔΣΟΘ_449Μετά το πέρας της σημερινής εκλογικής διαδικασίας νέος Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ εξελέγη ο Καθηγητής του Κανονικού Δικαίου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας κ. Θεόδωρος Γιάγκου. Ο νέος Κοσμήτορας αναλαμβάνει καθήκοντα (για μια τριετία) από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Ο κ. Γιάγκου γεννήθηκε στη Βάσα Κοιλανίου Κύπρου το 1957. Είναι έγγαμος και πατέρας έξι παιδιών. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ και το 1979 έλαβε το πτυχίο του με βαθμό «άριστα». Το 1991 ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Τμήματος Ποιμαντικής του ΑΠΘ και λίγο αργότερα εξελέγη λέκτορας του ίδιου Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Πηγές Κανονικού Δικαίου». Το 1996 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής, το 2002 Αναπληρωτής Καθηγητής και στη συνέχεια το 2007 Καθηγητής. Από το 2003 μέχρι σήμερα είναι μέλος της επιτροπής αναγνωρίσεως τίτλων πανεπιστημίων του εξωτερικού (ΔΟΑΤΑΠ) του κλάδου Θεολογίας. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας κατά την περίοδο 2013-2015. Υπήρξε μέλος της συντακτικής επιτροπής του Nέου Καταστατικού Χάρτη της Κύπρου. Είναι Σύμβουλος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων επί των Νομοκανονικών θεμάτων.  Είναι μέλος των Συνοδικών Επιτροπών της Εκκλησίας της Κύπρου: 1. Νομοκανονικών ζητημάτων 2. Λατρείας και 3. Θεολογικής Παιδείας και επιμορφώσεως του κλήρου.

Δείτε εδώ το αναλυτικό βιογραφικό του νέου Κοσμήτορα.

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Νέος Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ εξελέγη ο καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Κοσμήτορα στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ

Ekloges_3

Σήμερα Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 διεξάγεται η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ για την επόμενη τριετία. Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 11:00 έως τις 14:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώτου ορόφου της Θεολογικής Σχολής. Υποψήφιοι για τη θέση του Κοσμήτορα είναι: ο Καθηγητής του Κανονικού Δικαίου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ κ. Θεόδωρος Γιάγκου και ο Καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του ιδίου Τμήματος κ. Βασίλειος Κουκουσάς.

Ekloges_9

Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκλογές για την ανάδειξη νέου Κοσμήτορα στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ

«ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ», Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, τεύχος 1/2018, σσ. 232

Του Δρ. Θεολογίας Α.Π.Θ. Χάρη Ανδρεόπουλου

ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ 1, 2018, εξωφ.[81063]Με μελέτες επί επικαίρων θεμάτων, όπως η εκκλησιαστική πτυχή του «Μακεδονικού» ζητήματος, το μάθημα των Θρησκευτικών υπό το φως της πρόσφατης ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα νέα προγράμματα σπουδών, με άρθρα επί ζητημάτων που αφορούν στις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας, καθώς και με την πλέον πρόσφατη νομολογία επί σειράς σημαντικών δικαστικών αποφάσεων που άπτονται ζητημάτων εκκλησιαστικής φύσεως, κυκλοφόρησε προσφάτως το νέο τεύχος (1/2018) των «Νομοκανονικών». Τα «Νομοκανονικά» είναι η εξαμηνιαία Επιθεώρηση που επιδιώκει να καλύψει δύο σύνθετους και δυσχερείς επιστημονικούς κλάδους, το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό Δίκαιο, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και δικαστηριακής πράξεως. Αποτελούν το επιστημονικό όργανο της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου και απευθύνονται σε δικηγόρους, δικαστές, θεολόγους και σε ερευνητές επιστήμονες από τον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (ιστορικούς, κοινωνιολόγους, κ.λ.π.) οι οποίοι είτε εντρυφούν στο πεδίο των σχέσεων Πολιτείας–Εκκλησίας/θρησκευτικών κοινοτήτων, είτε ασχολούνται με θέματα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας και δη της νεότερης. Εκδίδονται ανελλιπώς από τον Μάιο του 2002 και ήλθαν, σύμφωνα με την πρόθεση του ιδρυτού και Διευθυντού τους, ομοτίμου καθηγητού Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Ιωάννη Κονιδάρη, να καλύψουν την απουσία, που είχε από ικανού χρόνου καταστεί ευκρινώς ορατή, μιας περιοδικής εκδόσεως, η οποία να προάγει την επιστήμη στα ζητήματα του Εκκλησιαστικού και του Κανονικού Δικαίου και ευρύτερα τον δημόσιο διάλογο στα ζητήματα των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας. Ζητήματα τα οποία εμφανίζονται στο προσκήνιο με αξιοζήλευτη περιοδικότητα αποτελώντας –το τελευταίο διάστημα όλο και συχνότερα, όλο και εντονότερα– θέμα «ημερησίας διατάξεως» στην ατζέντα του δημοσίου διαλόγου. Παραλλήλως, τα «Νομοκανονικά» φιλοδοξούν να αποτελέσουν το κατάλληλο εκείνο βήμα που θα επιτρέψει στις νέες επιστημονικές δυνάμεις του κλάδου να εμφανισθούν στο προσκήνιο και να δοκιμασθούν.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Στο νέο τεύχος των «Νομοκανονικών» περιλαμβάνονται οι ακόλουθες μελέτες/άρθρα:

α) του θεολόγου καθηγητού Β/θμιας, Δρ. Θεολογίας του ΑΠΘ κ. Χαρ. Ανδρεόπουλου, με θέμα «Η σχισματική “Εκκλησία της Μακεδονίας”. Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση». Στη εκτενή μελέτη αναπτύσσεται λεπτομερώς η εκκλησιαστική πτυχή του «Μακεδονικού» ζητήματος σ΄ όλες τις επιμέρους ιστορικές φάσεις (1945 μέχρι σήμερα) και νομοκανονικές του διαστάσεις και παρατίθεται ολοκληρωμένη πρόταση για την εξεύρεση ιστορικά δίκαιης και εκκλησιολογικά ορθής επιλύσεως του προβλήματος επί τη βάσει της «Συμφωνίας του Νις», του 2002 (την οποία, σημειωτέον, μόλις προ ολίγων ημερών και συγκεκριμένα την 30η Μαϊου 2018, επανέφεραν στο τραπέζι των εκκλησιαστικών διαβουλεύσεων η σχισματική Εκκλησία και ο πρωθυπουργός της FYROM, με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο δια του οποίου ζητούν την επαναφορά της Εκκλησίας της χώρας τους στην κανονικότητα, υπό το όνομα της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος),

β) του επίκουρου καθηγητού Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής Θράκης Ιωάννη Κτιστάκι, ο οποίος με την υπό τον τίτλο «Τα Θρησκευτικά στα σχολεία: Προασπίζοντας τον πλουραλισμό στην εκπαίδευση μέσω Στρασβούργου (Με αφορμή τη Σ.τ.Ε. 660/2018 Ολομ.)» μελέτη του, προσεγγίζει κριτικά την απόφαση του Σ.τ.Ε. με την οποία ακυρώθηκε η υπουργική απόφαση για τα νέα προγράμματα του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ),

γ) του δικηγόρου, LL.M., ειδικού νομικού συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Θεοδ. Παπαγεωργίου, ο οποίος στη μελέτη του με θέμα «Μάθημα (θρησκευτικής) ταυτότητας ή μάθημα (διαθρησκειακού) διαλόγου;» αναλύει διεξοδικά και ερμηνεύει θετικά την ακυρωθείσα υπουργική απόφαση για το ΜτΘ (τη Σ.τ.Ε. 660/2018 Ολομ., της οποίας, σημειωτέον, ολόκληρο το κείμενο, ως εξεδόθη υπό του Σ.τ.Ε,  δημοσιεύεται στη στήλη «Νομολογία» του περιοδικού).

δ) του επίκουρου καθηγητού Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Γεωργίου Ανδρουτσόπουλου ο οποίος πραγματευόμενος το θέμα «Η συσσωμάτωση της επικρατούσας Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική έννομη τάξη: θεοϊδρυτος οργανισμός ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου;» επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε σειρά ζητημάτων που έχουν προβληματίσει την ελληνική νομική επιστήμη αναφορικώς με την υπόσταση της Εκκλησίας υπό τον διφυή αυτής χαρακτήρα, ήτοι ως θείου καθιδρύματος αφ΄ ενός και νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) αφ΄ ετέρου, και, τέλος,

ε) του επιτίμου καθηγητού της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Μιχ. Σταθόπουλου με θέμα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Συντάγματα του Ρήγα Φερραίου και της Επανάστασης υπό το φως των σύγχρονων αντιλήψεων», μελέτη μέσω της οποίας αναδεικνύονται ως άξιες εξάρσεως οι αρχές και οι αξίες από τα Συντάγματα του Ρήγα που αντιστοιχούν στο σύγχρονο πνεύμα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο εκφράζεται στις ισχύουσες διεθνείς Συμβάσεις για ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικά στον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Στο ίδιο τεύχος παρουσιάζονται και αναλύονται σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, όπως, η Σ.τ.Ε. 1318/2017 (Τμ. Γ΄) βάσει της οποίας έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως αποφάσεως του αναπλ. Υπ. Αμύνης με την οποία είχε απορριφθεί αίτημα στρατευσίμου για υπαγωγή του στο καθεστώς των αντιρρησιών συνειδήσεως, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η σύνθεση της Επιτροπής στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλομένη πράξη του Υπ. Αμύνης, δεν υπήρξε νόμιμη, διότι δεν υπήρξε ισότιμη συμμετοχή στρατιωτικών και καθηγητών Α.Ε.Ι. και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση για νέα κρίση (με σημείωση/σχόλιο επί της αποφάσεως της κ. Ζωής Καραμήτρου, Δρ. Νομικής-δικηγόρου). Επίσης, η Σ.τ.Ε. 2576/2017 (Τμ. Γ΄) με την οποία απερρίφθη αίτηση Μητροπολίτου δια της οποίας εζητείτο η ακύρωση της -επί τη βάσει της αρχής της κατ΄ ίσον αριθμό συμμετοχής από Μητροπολίτες της Παλαιάς Ελλάδος και Μητροπολίτες των Νέων Χωρών- πράξεως συγκροτήσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.). Ο αιτών Μητροπολίτης (Κ. και Α.) υποστήριξε ότι η αριθμητική αυτή ισότητα των Μητροπολιτών που εισάγει η σχετική διάταξη της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως (Π.Σ.Π.) του 1928 συνιστά παράβαση της αρχής της ισότητας και τούτο διότι εν όψει του ότι οι Μητροπόλεις της Παλαιάς Ελλάδος είναι περισσσότερες στον αριθμό από αυτές των Νέων Χωρών, οι Μητροπολίτες των πρώτων, καλούμενοι ως μέλη της Δ.Ι.Σ. εκ περιτροπής και κατά τα πρεσβεία της αρχιερωσύνης, μετέχουν στη Δ.Ι.Σ. λιγότερο συχνά από τους Μητροπολίτες των δεύτερων, κατ΄ ανεπίτρεπτη παράβαση της αρχής της ισότητας ως προς τη συμμετοχή των Μητροπολιτών στη συγκρότηση της Δ.Ι.Σ. Ωστόσο το προβαλλόμενο επιχείρημά του απερρίφθη ως αβάσιμο με το σκεπτικό ότι η εν λόγω Π.Σ.Π. ως συνταγματικώς κατοχυρωμένη δεν μπορεί να τροποποιηθεί και, άρα, θα πρέπει να εφαρμόζεται ως έχει, ανεξαρτήτως της τυχόν αντιθέσεώς της προς άλλες διατάξεις ή αρχές του Συντάγματος (ανάλυση-σχολιασμός υπό Γεωργίου Ιατρού, Δρ. Νομικής-δικηγόρου). Ακόμη δημοσιεύονται δικαστικές αποφάσεις περί επιβολής πειθαρχικών ποινών σε κληρικούς (Σ.τ.Ε. 2673, 2735/2017, 3385/2017, με σχόλιο Γ. Ανδρουτσόπουλου), μεταθέσεων εφημερίων (465/2017 Διοικ. Εφ. Θεσ/νίκης, με σχόλιο π. Βασιλείου Τρομπούκη, Ε.ΔΙ.Π. Νομικής Ε.Κ.Π.Α), σε ζητήματα κυριότητας και προσβασιμότητας για τους κτητορικούς ναούς (29/2015 Πρωτοδικείου Χίου), σε εργασιακά θέματα που ρυθμίζουν υποθέσεις διορισμού και καθεστώτος απασχολήσεως νεωκόρων (274/2017 Πρωτοδικείου Αθηνών, με σχόλιο Δημ. Κρεμπενιού, Δρ. Νομικής – δικηγόρου), κ.α.

Κατηγορίες: ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ», Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, τεύχος 1/2018, σσ. 232

Διεξαγωγή 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Θεολόγων εκπαιδευτικών με διεθνή συμμετοχή

ΑΦΙΣΑΤο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ και το Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, προγραμματίζουν τη διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Θεολόγων εκπαιδευτικών με διεθνή συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, στις 14-16 Σεπτεμβρίου 2018 με γενικό θέμα: «Προκλήσεις και προοπτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο». Απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε επιστήμονες των ΑΕΙ, ΑTΕΙ, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, σε ερευνητές και ερευνήτριες, σε εκπροσώπους κυβερνητικών και μη φορέων.

Σκοπός του Συνεδρίου

Η παρουσίαση από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και άλλους/ες ερευνητές και ερευνήτριες, μελετών και νέων προσεγγίσεων για το μάθημα των Θρησκευτικών, η κατάδειξη της ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμογής διδακτικών πρακτικών και εναλλακτικών προσεγγίσεων, η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων από εκπαιδευτικούς της τάξης, ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα.

 Θεματικοί άξονες

Το περιεχόμενο των εισηγήσεων θα πρέπει να είναι σχετικό με τους παρακάτω άξονες:

 • Εκπαιδευτικές Πολιτικές και Προγράμματα Σπουδών της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
 • Διαπολιτισμικές και διαθρησκειακές διδακτικές προσεγγίσεις
 • Πρακτικές της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στη σχολική τάξη (καλές διδακτικές πρακτικές, χρήσης Τ.Π.Ε., βιωματικές προσεγγίσεις)
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις

Τόπος και Χρόνος

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 14, 15 & 16 Σεπτεμβρίου 2018 στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. στη Θεσσαλονίκη

Κρίσιμες ημερομηνίες-Παράταση υποβολής περιλήψεων και εργασιών

Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες πρέπει να αποστείλουν τον τίτλο και την περίληψη της εισήγησής τους μέχρι τις 17.06.2018 και, εφόσον γίνει η αποδοχή από την Επιστημονική Επιτροπή, το πλήρες κείμενο της εργασίας ως τις  31.07.2018, για το οποίο θα αναρτηθούν οδηγίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου.

Υποβολή περιλήψεων

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει προφορικές ανακοινώσεις και Posters. Ο κάθε εισηγητής και η κάθε εισηγήτρια μπορεί να στείλει μέχρι δύο (2) εισηγήσεις/Posters.

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συνέδριο με την ιδιότητα του εισηγητή/τριας, οφείλουν να αποστείλουν περίληψη της εργασίας τους, το κείμενο της οποίας θα είναι  από 350 έως 450 λέξεις. Απαιτείται βιβλιογραφία στο τέλος της περίληψης, αλλά δεν θα περιλαμβάνεται στην καταμέτρηση των λέξεων. Η υποβολή της περίληψης θα γίνεται στη φόρμα του Δελτίου Περίληψης στον ιστοχώρο: www.synedrio2theologwn.kmaked.eu. Η εργασία, εφόσον γίνει η αποδοχή της περίληψης από την Επιστημονική Επιτροπή, θα κατατεθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: synedrio2.theologwn@gmail.com με το όνομα/τα Συγγραφέα/ων.

Πληροφορίες  για το Συνέδριο και την υποβολή εργασιών-συμμετοχής, θα βρείτε στον ιστοχώρο:  www.synedrio2theologwn.kmaked.eu

Επικοινωνία: Πρασσά Χρύσα: 2310474855

                             Γαλαρνιώτη Όλγα: 2310474859

Email Συνεδρίου: synedrio2.theologwn@gmail.com

Κατηγορίες: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ | Ετικέτες: | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διεξαγωγή 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Θεολόγων εκπαιδευτικών με διεθνή συμμετοχή