Εργασία Β.1

C. A. Karybakas and C. A. Barbargires,
«New sampled-data analogue multiplier»,
International Journal of Electronics, ISSN 0020-7217, Vol. 68, No. 4, pp. 539-545, 1990.

» http://dx.doi.org/10.1080/00207219008921199

Abstract

A new two-quadrant analogue multiplier based on pulse width modulation and a sampled-data technique is proposed. The inherent simple working principle of this multiplier is responsible for its good accuracy, high linearity and fast response. A scheme for extending the operation of the multiplier to four-quadrants is also presented.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή προτείνεται ένας καινούργιος αναλογικός πολλαπλασιαστής δύο τεταρτοκυκλίων, η λειτουργία του οποίου στηρίζεται στη διαμόρφωση εύρους παλμών και σε μία τεχνική δειγματοληπτικών δεδομένων. Η εγγενής απλή αρχή λειτουργίας του οδηγεί σε καλή ακρίβεια, υψηλή γραμμικότητα και γρήγορη απόκριση. Ακόμη, παρουσιάζεται μία διάταξη για την επέκταση της λειτουργίας του πολλαπλασιαστή σε τέσσερα τεταρτοκύκλια.

» Πλήρες κείμενο σε PDF (1051KB)

» Αναφορές από άλλους Ερευνητές

  1. Montree Siripruchyanun and P. Wardkein,
    “A four-quadrant analog multiplier based on switched-capacitor and pulse-width amplitude modulation techniques”,
    Proc. of the 9th International Conference on Electronics, Circuits and Systems, Vol. 1, pp. 235–238, Sept. 15–18, 2002.
  2. Montree Siripruchyanun,
    “A four-quadrant analog multiplier based on switched-capacitor and pulse-width amplitude modulation techniques”,
    The Journal of KMITNB, Vol. 13, No. 2, pp. 1–6, 2003.

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων