Εργασία Στ.1

Κ. Α. Καρύμπακας και Κ. Α. Μπαρμπαργύρης,
«Ένας καινούργιος αναλογικός δειγματοληπτικός πολλαπλασιαστής»,
Πρακτικά Ε΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικής,
Συνεδρία Διαλέξεων: Πληροφορική – Ηλεκτρονική,
Αθήνα, Δεκέμβριος 1989.

Περίληψη

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένας καινούργιος αναλογικός πολλαπλασιαστής δύο τεταρτοκυκλίων, η λειτουργία του οποίου βασίζεται σε τεχνικές διαμόρφωσης εύρους παλμών και δειγματοληψίας δεδομένων. Η απλή αρχή λειτουργίας του προτεινόμενου πολλαπλασιαστή οδηγεί σε καλή ακρίβεια, υψηλή γραμμικότητα, και γρήγορη απόκριση.

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό @ Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε., Α.Π.Θ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων