Βιογραφικό

1.     Σπουδές – Ακαδημαϊκοί τίτλοι

1992 Απολυτήριο από το Λύκειο Πυργετού Λάρισας. Βαθμός 19,7 (Άριστα)
1997 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.Βαθμός 7,28 (Λίαν Καλώς).

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Τηλεπικοινωνιών, Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

2006 Διδακτορικό δίπλωμα. Βαθμός 10 (Άριστα).

Θέμα: “Τεχνικές επεξεργασίας και διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου στη μελέτη βιοακουστικών φαινομένων”.

Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων, Τομέας Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ.

2008 Μεταδιδακτορική έρευνα. Υποτροφία από την Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ (προηγήθηκε υποβολή  φακέλου υποψηφιότητας, αξιολόγηση και τελική επιλογή της πρότασης).

Αντικείμενο: “Προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας και διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου: εφαρμογή στη ραδιοτηλεοπτική παραγωγή και τα νέα επικοινωνιακά μέσα”.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ.

2012 Λέκτορας στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ (Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΑΠΘ),  με γνωστικό αντικείμενο “Τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. (Ψηφιακή Διαχείριση Ήχου και Εικόνας στα Ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε)”. Η εκλογή έγινε στις 11/11/2009.
2014 Εκλογή στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή (10/06/2014) στο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ ΑΠΘ στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

2.     Ξένες γλώσσες

Αγγλική Πολύ καλή γνώση, “First Certificate in English” of Cambridge University (B grade).

Συγγραφή πλήθους ερευνητικών εργασιών και αντίστοιχες διαλέξεις στην αγγλική.

3.     Γενική επαγγελματική εμπειρία

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ, Λέκτορας ΑΠΘ / Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών (υπάλληλος ΙΔΑΧ), 2012-σήμερα / 2010-2011.

Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης ΑΠΘ, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών (υπάλληλος ΙΔΑΧ), 2004-2010.

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, Ερευνητής στα επιστημονικά πεδία των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (ΤΠΕ), με εξειδίκευση στις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, 1998-σήμερα.

Τμήμα Ηλεκτρονικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ), Επιστημονικός συνεργάτης στα αντικείμενα: Τεχνολογία Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Συστήματα Ήχου, Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγή, 2004-2011.

Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων  ΑΤΕΙΘ, Ερευνητής στα επιστημονικά πεδία των ΤΠΕ, με εξειδίκευση στις τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας, 2006-2007.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ,  Συμμετοχή στο πρόγραμμα επικουρικής διδασκαλίας υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος, και στο πρόγραμμα «Ενίσχυση σπουδών Πληροφορικής», 1998-2006.

Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής & Τηλεοπτικών Συστημάτων, Ερευνητής στα τεχνολογικά και επιστημονικά αντικείμενα του ήχου και της εικόνας, 1998-σήμερα.

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών -ΔΔΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών», Διδάσκων στα μαθήματα Τεχνικές επεξεργασίας, λήψης και διαχείρισης ήχου, Τεχνικές επεξεργασίας, λήψης και διαχείρισης εικόνας, Εργαστήριο Ραδιοτηλεοπτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Πολυμεσικής Παραγωγής, Μέλος της ΕΔΕ του ΔΔΠΜΣ, 2007-σήμερα.

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), Ερευνητής στα επιστημονικά πεδία των ΤΠΕ σε θέματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (πολυμεσικά εργαλεία, ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών– λογισμικού), 1998-2000.

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ, Διδάσκων βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ ΑΠΘ, 2002-2003.

Ελεύθερο επάγγελμα – παροχή υπηρεσιών, Σύμβουλος Μηχανικός Ήχου, Ακουστικής, Οπτικό-Ακουστικών και Ράδιο-Τηλεοπτικών συστημάτων, εφαρμογών λογισμικού και δικτύων, 1998-σήμερα.

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.