Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018:

«Βασικές έννοιες της Διδακτικής και το Μάθημα των Θρησκευτικών» (I’+II’)

Περιγραφή:

Το μάθημα αυτό έχει ως βασικό σκοπό να εξοικειώσει του φοιτητές με τις βασικές αρχές, οι οποίες διέπουν την επιστήμη της Διδακτικής. Ταυτόχρονα, γίνεται αναφορά σε μεθόδους έρευνας που χρησιμοποιούνται στην εν λόγω επιστήμη.                           Artem4Ακόμη επισημαίνονται τρόποι, με τους οποίους επιστημονικά συμπεράσματα της Διδακτικής μπορούν να εφαρμοστούν στη εκπαιδευτική πράξη της διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Συγκεκριμένα αναλύονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

– Ιστορική πορεία της Διδακτικής στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό χώρο.

– Εννοιολογικές προσεγγίσεις αναφορικά με το περιεχόμενο και το πεδίο έρευνας της Διδακτικής.

– Έννοια της Διδασκαλίας.

– Έννοια της Μάθησης.

– Θεωρίες της Μάθησης και οι φιλοσοφικές τους προϋποθέσεις.

– Θεωρία της Διδασκαλίας  και φιλοσοφικές της προϋποθέσεις – Ανάλυση των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν το φαινόμενο της διδασκαλίας. (Instructional Theory – Unterrichtsentwürfe, Didaktische Theorien)

– Θεωρίες της Διδασκαλίας στον γερμανικό και αγγλοσαξονικό χώρο.

– Θεωρίες της Διδασκαλίας στον ελλαδικό χώρο.

– Θεωρίες Διδακτικού Σχεδιασμού (Instructional Design Theories)

– Μοντέλα Διδασκαλίας (Teaching Models)

– Στρατηγικές Διδασκαλίας και Μαθησιακές Δραστηριότητες.

– Η διάκριση ανάμεσα σε πραγματολογική γνώση (declarative knowledge), εννοιολογική γνώση (conceptual knowledge) και διαδικαστική γνώση (procedural knowledge)

– Διδακτική Ανάλυση σε σχέση με τα Περιεχόμενα και τους Στόχους της Διδασκαλίας.

– Στοχοταξινομίες: Τα διαδοχικά-ιεραρχικά βήματα προσέγγισης και κατάκτησης της γνώσης. Αναλυτική παρουσίαση και κριτική ανάγνωση ορισμένων θεωριών (Bloom, Krathwohl, Gagné, Ματσαγγούρας, SOLO taxonomy).

– Μετασχηματισμός της επιστημονικής γνώσης σε σχολική γνώση (Reframing School Knowledge – Elementarisierung).

– Διδακτική Ανάλυση της Διδασκαλίας ως διαδικασίας.

– Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση (GE. DI. AN. – Geometric Didactical Analysis)

– Το επιστημονικό πεδίο έρευνας της Διδακτικής του Μαθήματος των Θρησκευτικών.

– Διδακτικός Σχεδιασμός (Instructional Design), Θεωρία της Διδασκαλίας (Instructional Theory) και διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών.

– Αξιοποίηση θεωριών Μάθησης στο Μάθημα των Θρησκευτικών.

– Στοχοταξινομίες, γνωστική ανάπτυξη, ηθική ανάπτυξη, ανάπτυξη θρησκευτικής

σκέψης και διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών.

Το εν λόγω Μάθημα πραγματοποιείται: κάθε Παρασκευή.

Αίθουσα: Εργαστήριο Παιδαγωγικής (Ισόγειο Θεολογικής Σχολής)

Ημερομηνία Έναρξης Μαθήματος: Θα ανακοινωθεί σύντομα.

 

* * *

«Σύγχρονοι προβληματισμοί

στο χώρο της Σχολικής Παιδαγωγικής

και το Μάθημα των Θρησκευτικών» (III)

 

Περιγραφή:

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κριτική προσέγγιση ορισμένων προβληματισμών και διαπιστώσεων που παρουσιάσθηκαν στο χώρο της Σχολικής Παιδαγωγικής αναφορικά με επίκαιρα θέματα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Artem7Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά στη θέση και στο ρόλο του Μαθήματος των Θρησκευτικών μέσα στο σύνολο της σχολικής ζωής. Ειδικότερα, εξετάζονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

– Σκοποί της αγωγής και της εκπαίδευσης. Παιδαγωγικά ιδεώδη.

– Το πρόβλημα προσδιορισμού των σκοπών της αγωγής και της εκπαίδευσης σήμερα.

– Σχολείο – Παιδεία – Αγωγή – Εκπαίδευση.

– Θεωρία του Σχολείου.

– Σχολική Βελτίωση και Σχολική Αποτελεσματικότητα. (School Improvement and Effectiveness – Schulentwicklung)

– Προφίλ του εκπαιδευτικού.

– Φιλοσοφικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων.

– Θρησκευτική Εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα.

– Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τα Περιεχόμενα, τους Στόχους και τη Μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών.

– Μαθησιακά Αποτελέσματα (Knowledge – Skills – Competencies) στην ύστερη νεωτερικότητα.

– Μαθησιακά αποτελέσματα (Knowledge – Skills – Competencies) για το Μάθημα των Θρησκευτικών.

– Διαπολιτισμική Διδακτική – Διαπολιτισμική μάθηση.

– Διαθρησκειακή μάθηση.

– Σύγχρονη ορθόδοξη θεολογική σκέψη και Μάθημα των Θρησκευτικών.

– Μάθημα των Θρησκευτικών και πολιτισμός.

– Η σημασία του Μαθήματος των Θρησκευτικών στο Πρόγραμμα Σπουδών του Σχολείου. Μάθημα των Θρησκευτικών και αναζήτηση νοήματος ζωής. Το Μάθημα των Θρησκευτικών ως κοσμοθεωρητική πρόταση ζωής.

– Η παροχή θρησκευτικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναφαίρετο δικαίωμα των νέων ανθρώπων.  (Das Recht des Kindes auf Religion).

-Οι μαθητές ως «μικροί» θεολόγοι. Χριστιανοπαιδαγωγική προσέγγιση μιας θεολογίας των παιδιών και των εφήβων. (Kindertheologie, Jugendtheologie).

Το εν λόγω Μάθημα πραγματοποιείται: κάθε Παρασκευή.

Αίθουσα: Εργαστήριο Παιδαγωγικής (Ισόγειο Θεολογικής Σχολής).

Ημερομηνία Έναρξης Μαθήματος: Θα ανακοινωθεί σύντομα.

 

02

Τα σχόλια έχουν κλείσει.