Επιλεγόμενα Μαθήματα

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Μαθήματα Ακαδημαϊκού Έτους 2016 – 2017

Χειμερινό Εξάμηνο

ΤΑ  ΣΧΟΛΙΚΑ  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ  ΤΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Κωδικός: 2092

Το εν λόγω μάθημα επικεντρώνεται στη μελέτη των σχολικών εγχειριδίων του Μαθήματος των Θρησκευτικών ως μέσων που διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο κατά τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης.

Σκοπός του εν λόγω μαθήματος είναι να θέσει προβληματισμούς σχετικά με τη διδακτική καταλληλότητα των Σχολικών Εγχειριδίων του Μαθήματος των Θρησκευτικών, που χρησιμοποιούνται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

02Στο εισαγωγικό μέρος προσεγγίζονται ορισμένα θέματα που αφορούν γενικότερα στο σχολικό εγχειρίδιο. Ειδικότερα, αναλύονται:

–Οι κυρίαρχες και μη κυρίαρχες τάσεις στην ιστορία της έρευνας των σχολικών εγχειριδίων.

–Οι βασικές αρχές μεθοδολογίας έρευνας των σχολικών εγχειριδίων.

–Ο ιδεολογικός προσανατολισμός ως επιμέρους λειτουργία του σχολικού εγχειριδίου.

–Τα κριτήρια ανάλυσης των σχολικών εγχειριδίων.

–Η Ανάλυση Περιεχομένου ως κυρίαρχο παράδειγμα έρευνας των σχολικών εγχειριδίων.

–Η μεθοδολογία διδακτικής ανάλυσης σχολικών εγχειριδίων.

–Η Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση (Ge.Di.An. – Geometric Didactic Analysis).

01Με σημείο αφετηρίας τις παραπάνω συνιστώσες προσεγγίζονται τα ισχύοντα σχολικά εγχειρίδια του Μαθήματος των Θρησκευτικών με κριτική ματιά και αναλύονται ως προς δύο σημεία:

α. Το περιεχόμενό τους και β. Η διδακτική μεθοδολογία που εφαρμόζεται.

Τέλος, διερευνάται, εάν και και κατά πόσο τα σχολικά εγχειρίδια του Μαθήματος των Θρησκευτικών διευκολύνουν τη διδασκαλία. Παράλληλα, με βάση τις αρχές της Βιωματικής Μάθησης, διερυνάται η διδακτική μεθοδολογία που θα πρέπει να αξιοποιηθεί, προκειμένου τα μορφωτικά περιεχόμενα της διδασκαλίας να προσφέρονται με τρόπο πιο προσιτό στους μαθητές. Με βάση το σκεπτικό αυτό, οι φοιτητές, στο πλαίσιο του μαθήματος, έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις δικές τους διδακτικές προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της Βιωματικής Μάθησης στο Μάθημα των Θρησκευτικών.

Η διδασκαλία του Μαθήματος γίνεται κάθε Πέμπτη στην Αίθουσα Ε” (4ος όροφος Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ) Ώρα έναρξης: 17:00′.

* * *

Εαρινό Εξάμηνο

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΛΟ  ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΤΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

(Συνδιδασκαλία: Α. Κόλτσιου-Νικήτα –  Αθ. Στογιαννίδης)

Κωδικός: 2056

Artem3 Το θέμα της γλώσσας αποτελεί ως γνωστόν βασική πτυχή κάθε θεολογικής έρευνας και της θεολογίας γενικότερα, δεδομένου ότι σχετίζεται άμεσα με το ανακοινώσιμο της αποκάλυψης και στη συνέχεια με τη διάδοση του θρησκευτικού μηνύματος. Υπό την έννοια αυτή καθίσταται άμεσα εμφανής η σύνδεση του Μαθήματος της Γλώσσας με το Μάθημα των Θρησκευτικών. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται μία διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας του «συμβόλου», τόσο του γλωσσικού όσο και του λατρευτικού, με βάση τα επιστημονικά εχέγγυα των επιστημών της Φιλο­λογίας και της Διδακτικής.

Διερευνάται η έννοια του Συμβόλου στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Θεολογίας καθώς και αναφορικά με βασικούς εκπροσώπους της σύγχρονης σκέψης (ψυχο­λογία, φιλοσοφία). Παρουσιάζονται με κριτικό τρόπο οι κυριότερες κατευθύνσεις στη σύγχρο­νη Διδακτική των Συμβόλων (βιωματική – αναγωγική, ιστορικοκριτική – επαγωγική και σημειωτική), οι οποίες και αντιμετωπίζουν το Σύμβολο ως το προσφο­ρότερο μέσο για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Τέλος, αναλύεται η ανά­πτυξη της θρησκευτικής αλλά και της συμβολικής σκέψης των μαθητών στο πλαίσιο της διδασκαλίας των συμβόλων

Η ώρα και η αίθουσα διδασκαλίας θα ανακοινωθούν λίγο πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

06

Τα σχόλια έχουν κλείσει.