Επιλεγόμενα Μαθήματα

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά Μαθήματα

Ακαδημαϊκού Έτους 2017 – 2018

Χειμερινό Εξάμηνο

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΛΟ  ΣΤΗ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΤΟΥ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΤΩΝ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

(Συνδιδασκαλία: Α. Κόλτσιου-Νικήτα –  Αθ. Στογιαννίδης)

Κωδικός: 2056

Το θέμα της γλώσσας αποτελεί ως γνωστόν βασική πτυχή κάθε θεολογικής έρευνας και της θεολογίας γενικότερα, δεδομένου ότι σχετίζεται άμεσα με το ανακοινώσιμο της αποκάλυψης και στη συνέχεια με τη διάδοση του θρησκευτικού μηνύματος. Artem3Υπό την έννοια αυτή καθίσταται άμεσα εμφανής η σύνδεση του Μαθήματος της Γλώσσας με το Μάθημα των Θρησκευτικών. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται μία διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας του «συμβόλου», τόσο του γλωσσικού όσο και του λατρευτικού, με βάση τα επιστημονικά εχέγγυα των επιστημών της Φιλο­λογίας και της Διδακτικής.

Διερευνάται η έννοια του Συμβόλου στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Θεολογίας καθώς και αναφορικά με βασικούς εκπροσώπους της σύγχρονης σκέψης (ψυχο­λογία, φιλοσοφία). Παρουσιάζονται με κριτικό τρόπο οι κυριότερες κατευθύνσεις στη σύγχρο­νη Διδακτική των Συμβόλων (βιωματική – αναγωγική, ιστορικοκριτική – επαγωγική και σημειωτική), οι οποίες και αντιμετωπίζουν το Σύμβολο ως το προσφο­ρότερο μέσο για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Τέλος, αναλύεται η ανά­πτυξη της θρησκευτικής αλλά και της συμβολικής σκέψης των μαθητών στο πλαίσιο της διδασκαλίας των συμβόλων

* * *

Εαρινό Εξάμηνο

 ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Κωδικός: 2190

Διερευνάται στο εν λόγω μάθημα η σημασία της μουσικής τέχνης ως διδακτικού μέσου κατά τη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Ειδικότερα, εξετάζεται κατά 02πόσον η ακρόαση και η μελέτη μουσικών έργων συμβάλλει, ώστε οι μαθητές να οικειωθούν αποτελεσματικότερα τα μορφωτικά περιεχόμενα του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Ταυτόχρονα, τίθεται ως αντικείμενο μελέτης και προβληματισμού η επίδραση που μπορεί να έχει η μουσική στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των μαθητών.    Η πραγμάτευση του θέματος διαρθρώνεται σε τρία μέρη:
Α’ Μέρος: Προσεγγίζεται η σχέση του Μαθήματος των Θρησκευτικών με τον πολιτισμό. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην έννοια του πολιτισμικού  εγκλιματισμού των μαθητών, και αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους ο πολιτισμικός εγκλιματισμός συνιστά έναν εκ των βασικών σκοπών του Μαθήματος των Θρησκευτικών.01
Β’ Μέρος: Μέσα από τη Διδακτική Ανάλυση επιλεγμένων μουσικών έργων επισημαίνονται τα θεολογικά στοιχεία που εμπεριέχουν.
Γ’ Μέρος: Οι φοιτητές συγγράφουν και παρουσιάζουν τις εργασίες τους κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Αντικείμενο των εργασιών τους είναι να εντοπίσουν θεολογικά στοιχεία σε μουσικά έργα που θα επιλέξουν οι ίδιοι· επίσης, καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις αναφορικά με τη διδακτική μεθοδολογία που θα πρέπει να εφαρμοστεί, προκειμένου τα μουσικά αυτά έργα να ενταχθούν αποτελεσματικά στη διδακτική πράξη του Μαθήματος των Θρησκευτικών και να προάγουν τη δημιουργική σκέψη των μαθητών.

06

 

 

 

 

Τα σχόλια έχουν κλείσει.