Δημοσιεύσεις

1. Στογιαννίδης, Α. (2003). Η σημασία και η θέση της σημειωτικής στο χώρο της ευαγγελικής και της ορθόδοξης χριστιανικής αγωγής. Στο: Κογκούλης Ι., / Βασιλόπουλος, Χ. / Λάππας, Δ. (Επιμ.), Κατηχητική Διακονία. Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φράγκο, (σσ. 221-232). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

* * *

062. Στογιαννίδης, Α. (2007). Η γλώσσα της σχολικής διδασκαλίας ως σύνολο σημείων διαφορετικών σημασιολογικών πεδίων και ο ρόλος του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Στο: Πρακτικά 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου, «Γλώσσα, σκέψη και πράξη στην Εκπαίδευση», Ιωάννινα 19-21/10/2007. Ιωάννινα: Περιφερειακή Διεύθυνση Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.
Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://srv-ipeir.pde.sch.gr/educonf/2/10Thriskeftika/stoyiannidis/stoyiannidis.pdf

* * *

3. Stogiannidis, A. (2007). Die Korrelation von Theorie und Praxis. Ein Pädagogisches Gespräch zwischen Johannes von Damaskus und Friedrich Schleiermacher. Στο: Evangelische Theologie, 67 Jg., H. 4 , σσ. 322-328.

* * *

4.    Στογιαννίδης, Α. (2008). Tο Μάθημα των Θρησκευτικών ως κοσμοθεωριακή-ερμηνευτική πρόταση της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης. Στο: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ, (Θεολογική Επετηρίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου), Τόμος 14, σσ. 201-
226.

* * *

5. Stogiannidis, A. (2009). Der Nous oder das Denken des Denkens: eine unsichtbare Seite der Rationalität. Die Bildungsverantwortung der Orthodoxen Kirche angesichts der existenziellen Einheit des Menschen. Στο: Meyer-Blanck, M. und Schmidt S. (Hrsg.), Religion, Rationalität und Bildung. (Studien des Bonner Zentrums für Religion und Gesellschaft. Hg. von Gerhards, A. / Hutter, M. / Kinzig, W. / Meyer, T. / Schmoeckel, M. Bd. 5, (σσ. 73-84). Würzburg: Ergon Verlag.

* * *

036.  Στογιαννίδης, Α. (2010), Η σημειωτική διάσταση στην εκπαιδευτική πράξη. Προτάσεις για μία σημειωτική-επικοινωνιακή διδασκαλία. Στο: Γεωργιάδης Ν. / Σαραφίδου Κ. / Δεμίρογλου Π. (Επιμ.), Πρακτικά. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΕΑΔ «Ο εκπαιδευτικός και το έργο του: Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον», τ.Α΄, (σσ. 616-631). Δράμα: Εταιρία Επιστημών Αγωγής Δράμας.

* * *

7.  Στογιαννίδης, Α. & Κουτσουπιάς, Ν. (2011). Ανάλυση Δεδομένων και Σημειωτική: το Σύμβολο και η Διδακτική Αξιοποίησή του στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Θρησκευτική Παιδαγωγική. Στο: Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων, Τεύχος 12, σσ. 179-194.

* * *

8. Στογιαννίδης, Α. (2012). Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η θέση τους μέσα στο χώρο της Διδακτικής των Θρησκευτικών. Στο: Κογκούλης, Ι. (Επιμ.), «Ομοτίμοις Διαλεγόμενος». Τιμητικός Τόμος για τον Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Λάππα, (σσ. 249-264). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

* * *

9. Στογιαννίδης, Α. (2013). Η δυναμική του διαθεματικού-διεπιστημονικού διαλόγου μεταξύ Μαθήματος της Φυσικής και Μαθήματος των Θρησκευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ένα παράδειγμα προσέγγισης διεπιστημονικών μακρο-εννοιών και μακρο-γενικεύσεων. Στο: του ιδίου, Μελετήματα Σχολικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Α΄, (σσ. 177-218). Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

* * *

10. Στογιαννίδης, Α. (2013). Σχολικός εκφοβισμός: Μια σύγχρονη αυτοκριτική για την απουσία αναζήτησης ενός βαθύτερου νοήματος ζωής. Στο: ΣΥΝΘΕΣΙΣ, (Ηλεκτρονικό Περιοδικό του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ), Τόμος 2 / Νο. 1, σσ. 272-289.

* * *

11.  Stogiannidis, A., & Koutsoupias, N. (2013). Geometric Didactical Analysis – GE.DI.AN. – Ein Neuer Methodologischer Vorschlag Für Die Empirische Bildungsforschung. Στο: ΣΥΝΘΕΣΙΣ (Ηλεκτρονικό Περιοδικό του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ), Τόμος 2, Νο. 2, σσ. 200-221.

* * *

Artem6

12. Στογιαννίδης, Α. (2013). Αυθεντία και διακονία του εκπαιδευτικού. Προσέγγιση ενός καίριου ζητήματος της Σχολικής Παιδαγωγικής μέσα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Στο: Πρακτικά. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Εξουσία και Διακονία κατά τον Απόστολο Παύλο. ΙΘ΄ Παύλεια. Βέροια, 26-28 Ιουνίου 2013. Εποπτεία Εκδόσεως: αρχιμ. Χρυσοστόμου. Γ., (σσ. 305-334). Βέροια: Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης & Καμπανίας.

* * *

13. Στογιαννίδης, Α. / Κουτσουπιάς, Ν. (2014). Geometric Didactical Analysis – Ge.Di.An. (Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση): Η περίπτωση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών της Β’ Γυμνασίου. Στο: Malafantis, K.D. / Galanaki,  E.P. & Pamouktsoglou, A.I. ,  Πρακτικά. ΙΕ’ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, International Scientific Conference e RA 8, The SynEnergy Forum, The Conference for International Synergy in Energy, Environment, Tourism and Contribution of Information Technology in Science, Economy, Society and Education, Πειραιάς 23-25 Σεπτεμβρίου 2013 (σσ. 257-268). Αθήνα: Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδος. URL: http://www.pee.gr/wp-content/uploads/eRA8_1-481.pdf

* * *

14. Ράντζου, Μ. / Στογιαννίδης, Α. (2014). Προβληματισμοί για τη σχέση Πολιτικής Αγωγής και Μαθήματος των Θρησκευτικών στην ελληνική σχολική πραγματικότητα. Στο: ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ, (Θεολογική Επετηρίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου), Τόμος 20, σσ. 105-127.

* * *

15. Στογιαννίδης, Α. / Κουτσουπιάς, Ν. (2014). Όταν η Διδακτική συναντά την Ανάλυση Δεδομένων: Θεωρία και Εφαρμογή της Γεωμετρικής Διδακτικής Ανάλυσης – (Geometric Didactic Analysis – Ge.Di.An.). Στο: ΣΥΝΘΕΣΙΣ (Ηλεκτρονικό Περιοδικό του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ), Τόμος 3, No. 1, σσ. 115-150.

* * *

16. StogiannArtem3idis, A. / Koutsoupias, N. (2014). Geometric Didactic Analysis (Ge.Di.An.) – methodologische Überlegungen zu einer didaktischen Schulbuchforschung und Fallstudie (Aufgabenanalyse). Στο: Knecht, P. / Matthes, E. / Schütze, S. / Aamotsbakken, B. (Eds.), Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung, (σσ. 99 -110). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

* * *

17. Stogiannidis, A. (2015). Perspektiven Orthodoxer Religionspädagogik- und didaktik in Griechenland. Στο: Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik,  13. Jahrgang, Heft 2, (σσ. 64-74). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.theo-web.de/zeitschrift/ausgabe-2014-02/10.pdf

* * *

18. Stogiannidis, A. (2015). Der Bildungsbegriff in der Orthodoxen Religionspädagogik Eine theologische und Schulpädagogische Betrachtung. Στο: Religionspädagogische Beiträge, heft 72 / 2015, σσ. 56-66.

* * *

19. Stogiannidis, A. (2015). Grundlegung einer modernen Religionsdidaktik der Öffentlichkeit und die Frage nach der Identitätsbildung. Problematische Elemente in den neuen Curricula für den Religionsunterricht in Griechenland. Στο: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie, 4 / 2015, σσ.328-336.

* * *

20. Rantzou, M. / Stogiannidis, A., Riflessioni sul rapporto tra educazione civica e insegnamento della religione nella realta scolastica greca. Στο: la Vita Dei Cristiani e il Potere Civile. Questioni storiche e prospettive attuali in Oriente e Occidente (a cura di Luca Bianchi), (σσ. 253-271 ) Padova: Eidzioni San Leopoldo.

* * *

21. Δημάση, Μ. / Κουτσουπιάς, Ν. / Στογιαννίδης, Α. / (2015). Συνδυάζοντας τη Γεωμετρική Διδακτική Ανάλυση (Ge.Di.An.) με την Ανάλυση Περιεχομένου για τη Διερεύνηση Θρησκευτικών Όρων σε Σχολικά Εγχειρίδια του Μαθήματος της Λογοτεχνίας. Στο: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Λογοτεχνία και διαπολιτισμικές διαδρομές». Κομοτηνή. URL:  http://utopia.duth.gr/~mdimasi/cng/index_htm_files/Dimasi_cng.pdf

* * *

22. Στογιαννίδης, Α. / Κουτσουπιάς, Ν. (2015). Πρόταση Ανάλυσης της Διδακτικής Διάστασης των Σχολικών Εγχειριδίων. Εφαρμογή στο Μάθημα των Θρησκευτικών. Στο: Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τόμος 8 (2015), σσ. 90-118. URL: http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/jret/article/download/9107/9347

* * *

23. Stogiannidis, A. (2106). Warum bin ich gerne orthodoxer Christ? Στο: Altmeyer, St. / Englert, R. / Kohler-Spiegel, H. / Naurath, E. / Schröder, B. / Schweitzer, Fr. (Hrsg.), Ökumene im Religionsunterrucht. Jahrbuch der Religionspädagogik, Band 32 (17-18). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

* * *

Τα σχόλια έχουν κλείσει.